Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Viranomaisen ja kansalaisen kohtaaminenVirkatyössä tehdään yhä enemmän tekstejä, mutta kirjoittamiseen ei ole riittävästi aikaa eikä toimivia välineitä. Virkailijat tekevät työtään tehokkuus- ja laatuvaatimusten hankalassa ristipaineessa.

Ulla Tiililän palkittu väitöstutkimus Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista (SKS 2007) avaa virkatekstien, niiden kielen ja kirjoittamisen maailmaa haastattelujen ja tekstianalyysin keinoin. Tutkimus on tehty osana Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Tekstintutkimushanketta (2000−2005).


Palaa otsikoihin

Tutkimuksen näkökulmat

Tutkimuksessa tarkastellaan vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelupäätöksiä sekä niihin liittyviä hakemuksia ja asiantuntijalausuntoja. Siinä kuvataan, millaisia tekstejä päätökset ovat, ja selvitetään, miksi ne ovat sellaisia kuin ovat.

Työssä hahmotellaan myös tekstilajitutkimuksen aihepiirejä ja menetelmiä; erityisesti pohditaan tekstin ja kontekstin suhdetta. Tutkimus on lingvistinen, mutta se keskustelee myös sosiaalityötä sekä hallinnollista päätöksentekoa tarkastelevien tutkimusten kanssa ja ottaa yleisemminkin osaa keskusteluun julkishallinnon kielestä ja työstä.

Työn keskeinen lähtökohta on se, että teksti ei ole vain psykolingvistinen ilmiö. Sen sijaan se on myös materiaa sekä tietynlaisten tuottamisen prosessien tulos. Tutkimuksessa kuvataankin tekstilajin ominaisuuksia mutta lisäksi valotetaan sitä työtä, jonka osana tutkittavia tekstejä tehdään.

Siltana tekstianalyysin ja diskurssikäytäntöjen tutkimuksen välillä on intertekstuaalisuuden analyysi. Siinä päätöstekstejä verrataan muihin hakemusprosessin asiakirjoihin, kuten hakemuksiin ja asiantuntijalausuntoihin.


Palaa otsikoihin

Tuotantotapa jättää jäljet tekstiin

Tutkimus osoittaa, että päätökset ovat tiukkaan säänneltyjä tekstejä, joita laaditaan vaatimattomin välinein. Tekstien tekeminen on organisoitu hierarkkiseksi massatuotannoksi: päätösten laatijat voivat turvautua asiakastietojärjestelmässä tarjolla oleviin mallikatkelmiin.

Mallikatkelmien avulla on mahdollista tuottaa tasalaatuisia tekstejä, joiden muotoilun viraston juristit ovat varmistaneet. Tietojärjestelmiin kytketty tekstintuotanto ei kuitenkaan kaikilta osin palvele kirjoittajien tarpeita. Tästä johtuvat monet tekstien ongelmat.


Palaa otsikoihin

Kirjoittamattomat lait vaikuttavat

Intertekstuaalinen analyysi osoittaa, että lääketieteellinen argumentointi vaikuttaa hakemusprosessissa vahvimmin. Näin on siitä huolimatta, että kuljetuspalveluista päätettäessä olisi turvauduttava ns. sosiaaliseen arviointiin. Teksteistä on luettavissa hierarkia, jossa lääkäri sivuuttaa hakijan ja viraston asiantuntijalääkäri hakijan oman lääkärin.

Analyysi osoittaa myös näkymättömämpiä hyviä käytäntöjä. Päätöksiä laativat sosiaalityöntekijät ja toimistosihteerit tasapainottelevat eri tahojen vaatimusten välillä. He muokkaavat pienin kielellisin yksityiskohdin mallikatkelmia tapauskohtaisiksi ja käyttävät hienovaraisia kohteliaisuusstrategioita.

Tutkimuksen perusteella tämäntyyppisiä virkatekstejä kehitettäessä olisi tarpeen vahvistaa kirjoittavien asiakastyöntekijöiden mahdollisuuksia käyttää omaa ammatillista osaamistaan. Yleisempi kysymys on se, että lait ja uudenlaiset johtamisstrategiat velvoittavat yhä lisääntyvään dokumentointiin. Tekstitöitä ei silti useinkaan oteta töiden resursoinnissa huomioon.

Palaa otsikoihin

Tutkimukseen liittyvät julkaisut

Tiililä, Ulla 2008: Oppitunteja virkakielestä. Hyvinvointikatsaus 1/2008, s. 50.

Tiililä, Ulla 2008: Auttajista  lausuntoautomaateiksi?  Lääkäreillä keskeinen rooli etuuksista päätettäessä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 8/2008, s. 896–901.

Tiililä, Ulla 2007: Etuuspäätöksissä painaa lääkärin sana. Yksityislääkäri 2/2007, s. 30–31.

Tiililä, Ulla 2007:  Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. SKS, Helsinki. (Väitöskirja)

Tiililä, Ulla 2006: Tekstejä mallikatkelmista: työn, tekstien ja yhteisön näkökulmia. Teoksessa Tuija Nikko & Pekka Pälli (toim.) Kieli ja teknologia. Talous  ja kieli IV. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-76, s. 149–171.

Tiililä, Ulla & Viertiö, Annastiina 2006: Virkateksteissä panostettava määrän sijasta laatuun. Vieraskynä-artikkeli. Helsingin Sanomat 2.8.2006.

Liikamaa-Pasma, Kati & Tiililä, Ulla 2005: Valmiit tekstipohjat kirjoittamisen apuna. Kielikello 3/2005, s. 12–15.

Tiililä, Ulla 2003: Virkatekstin ongelmat piilevät organisaatiossa. Hallinto-lehti 4/2003 s. 30–32.

Tiililä, Ulla 2001: Näkymiä tekstityöhön ja työteksteihin. Kielikello 3/2001, s. 7–11.

Tiililä, Ulla 2000: Tekstejä ja tunteita sosiaalityössä. Kielikello 4/2000, s. 45–46.

Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut

Tiililä, Ulla: Accessible official language - not only clear.

Tiililä, Ulla: Esteetön virkakieli: muutakin kuin selkeää. Kolumni Suomen Design for all -verkoston www-sivuilla 21.9.2007.

Tiililä, Ulla: Jaksoanalyysi osana tekstilajitutkimusta. Tapaus sosiaaliviraston kuljetuspalvelupäätökset.

Heikkinen, Vesa (toim.) 2007: Tekstien ja niiden lajien rajankäyntiä. Rajakkain ja sisäkkäin, kaukana ja lähekkäin Artikkelikokoelma.

Tiililä, Ulla: Tekstit viraston työssä. Väitöksenalkajaisesitelmä.

Palaa otsikoihin

Esitelmät ja alustukset

Tiililä, Ulla 2006: Jaksoanalyysi osana tekstilajitutkimusta. Tekstin rajoista lajien rajoihin –työpaja. XXXIII Kielitieteen päivät Turussa 4.5.2006. Esitelmien tiivistelmät toim. Piia Seppälä. Turun yliopisto, Turku. 

Tiililä, Ulla 2005: Tekstintutkijan oma aineisto: kuljetuspalvelupäätökset kaukaa ja läheltä tarkastellen. Korpuspäivä 25.5.2005, Helsinki.

Tiililä, Ulla 2005: Tekstit, tekstityöt ja esteettömyys: tutkimus kuljetuspalvelupäätöksistä. ELSA-tutoriaalin tapaaminen. 14.12.2004 Stakes, Helsinki.

Tiililä, Ulla 2003: Tekstianalyysi, haastattelut, kirjatiedot: mistä ja millaista tietoa teksteistä on saatavilla? Tekstintutkijoiden metodi(t) -työpaja. XXX Kielitieteen päivät  Joensuussa 16.5.2003. Esitelmien tiivistelmät, Joensuun yliopisto, Joensuu.

Tiililä, Ulla 2003: Hallinnon teksteistä ja tekstityöstä. Seminaarissa Mitä kieli kertoo tutkijalle vallankäytöstä? 9.5.2003 Stakes, Helsinki.

Tiililä, Ulla 2002:  Etuuspäätösten konteksti – mikä se on, mistä se löytyy ja miksi se kiinnostaa kielentutkijaa? XXIX Kielitieteen päivät Helsingissä 3. ja 4.5.2002.

Tiililä, Ulla 2002: Työteksteistä ja tekstityöstä. Sosiaaliviraston Poke-päivillä Helsingissä 23.5.2002.

Tiililä, Ulla 2001: Administrative decisions as Genre. Genre 2001 -konferenssi. Oslo 14.5.2001.

Tiililä, Ulla 2001: Tutkimuksesta kielenhuoltoon. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 25-vuotisjuhlaseminaari. Helsinki 13.3.2001.

Tiililä, Ulla 2000: Kielenhuollosta työnhuoltoon? Valtionhallinnon kielenhuoltoverkoston tapaaminen. Helsinki 21.11.2000.

Tiililä, Ulla 2000: Institutionaalinen teksti kontekstissaan – tutkimuksesta ja tutkimustavoista. Tutkijakoulu Langnetin tapaaminen Helsingissä 16.8.2000.

Tiiililä, Ulla 2000: Institutional texts and work. Nordic discourse analysis and the European dimension: new directions –symposium. Helsinki 7.10.2000.

Palaa otsikoihin

Koulutukset, kurssit ja luennot 

Tiililä, Ulla. Diskurssit, tekstit ja kontekstit: miten niitä voi tutkia? − Osana kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoituksia. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos; opiskelijat ja henkilökunta. 14.11.2007.

Tiililä, Ulla: Virkakieli. − Monikielisen ammattikielten ja kääntämisen opiskelijoille Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos 23.3.2007.

Tiililä, Ulla: Mitä tekstiltä voi kysyä? −Tekstitietoa äidinkielenopettajille -kurssilla 12.11.2005. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki.

Tiililä, Ulla: Hyvä viranomaiskieli. − Helsingin sosiaaliviraston toimeentulotuen etuuskäsittelijöille. 7.10.2004, Helsinki.

Tiililä, Ulla: Kirjoittamisen koulutusta sosiaaliviraston toimeentulotuen etuuskäsittelijöille. Helsinki. 19.3.2003 sekä 14.5.2003 yhdessä Annastiina Viertiön kanssa.

Tiililä, Ulla: Etuuspäätösten intertekstuaalisuus. − Institutionaaliset tekstit ja keskustelut -lukupiirissä 24.2.2003 Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Tiililä, Ulla:  Kirjoittamisen koulutusta sosiaaliviraston vammaispalvelun työntekijöille 17.1.2003 ja 28.2.2003.

Tiililä, Ulla: Kriittinen tekstintutkimus. −Tekstianalyysin peruskurssilla 26.2.2003. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Tiililä, Ulla: Etuuspäätökset: piirteitä, ongelmia ja haasteita. − Teksti työnä: tekstintutkimuksen näkökulmia Stadian henkilöstölle -kurssilla. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 6.5.2002.

Tiililä, Ulla: Työtekstit ja tekstityö. − Sosiaaliviraston tiedottavan kirjoittamisen kurssi. 13.2.2002 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Tiililä, Ulla: Kuljetuspalvelupäätösten konteksteja. − Tekstilaji ja konteksti -kurssilla. 27.3.2002. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Tiililä, Ulla:  Tekstintutkimuksen näkökulmia ja sovelluksia äidinkielen pd-opiskelijoille. 6.5.2000. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa.

Palaa otsikoihin

Tutkimus mediassa

Agricolan kirja-arvostelut 25.4.2007: Kunnon virkateksteille on sosiaalinen tilaus (Jari Olavi Hiltunen)

Dialogi 2/2007, s. 44: Kun virasto syytää tekstiä

Etelä-Suomen Sanomat 30.8.2007: Uusi laki ei ole johtanut virkakielen parannuksiin (Tuure Hurme)

Helsingin Sanomat 5.2.2007: Tutkija kapinoi virkatekstien massatuotantoa vastaan (Terhi Pietikäinen)

Invalidityö 1−2/2007, s. 7: Kuljetuspäätöksissä painaa lääkärin ääni (Tapio Rusanen)

Kuntalehti 3/2007, s. 43: Kökkö virkakieli on oikeusturvaongelma (Ari Mölsä)

Sosiaalivakuutus 3−4/2007, s. 50−52: Tekstityö haukkaa yhä isomman osan työajasta (Päivi Vuorivirta)

Uuso. Helsingin sosiaaliviraston henkilöstölehti 2/2007, s. 25: Tekstejä vaatimusten ristipaineessa (Maritta Kuula)

Virke 3/2007, s. 43: Virkatekstit palvelevat ihmisiä, ei koneistoa (Jari Olavi Hiltunen)

Yhteispeli 1/2007, s 12: Kuljetuspalvelupäätökset tutkittavina (Kaino Laaksonen)

Yliopisto 2/2007, s. 6: Dokumenttitehtaan armoilla

Aamulehti 15.7.2005

Sydän-Hämeen lehti 22.8.2005

Yle, Radio Suomi 7.6.2007; Ajantasa & Keskipäivän peili: Virkateksteistä. Ulla Tiililän haastattelu (Aleksi Hyvärinen)

Radion kulttuuriuutiset 9.2.2007: Virastokieli syntyy valmiista tekstikatkelmista. Ulla Tiililän haastattelu. (Maria Ala-Kuha)

Palaa otsikoihin