Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Tekstualisoituva julkishallinto


Hankkeessa tutkitaan julkisten palvelujen tekstejä ja tekstitöitä matalapalkkaisilta naisvaltaisilta aloilta, joissa kirjoittaminen ei ole työn ydintä, mutta työhön kuuluu silti runsaasti tekstien tekemistä – usein lakisääteisesti. Aineistona on tekstejä erityisesti kotihoidon, päivähoidon ja toimeentulotuen sosiaalityön alalta. Tutkimuskysymyksissä on yhdistetty yhteiskunnalliset ja lingvistiset intressit. Tarkasteltavana on muun muassa se, miten laissa kielelle asetetut vaatimukset täyttyvät tai miten tietojärjestelmät vaikuttavat niissä tuotettuihin teksteihin. Hankkeessa tutkitaan sekä julkisia että luvanvaraisia tekstejä.

Hanke luo katsauksen tietoyhteiskunnan arkeen. Se tuottaa uutta tietoa kirjoitetuista työelämän teksteistä, ja osaa tuloksista voi suoraan soveltaa kielenhuoltoon. Tutkimuksissa valaistaan myös kirjoittamien taustoja, syitä ja seurauksia esimerkiksi muulle työlle.

Hanke toteutetaan opinnäyttein, ja sitä vetää tutkija, FT Ulla Tiililä. Mukana on 13 opiskelijaa Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopistoista. Suurin osa on suomen kielen alalta, mutta joukossa on myös yksi sosiologi. Hanke alkoi vuonna 2006; opinnäytteiden pohjalta pyritään julkaisemaan artikkelikokoelma.

Palaa otsikoihin

Julkaisut

Karvinen, Kati 2006: Äidinkieltä lähihoitajille. Kielikello 4/2006, s.10–11.

Karvinen, Kati 2006: Mitä sosiaali- ja terveysalalla kirjoitetaan? Virke 4/2006, s. 40–41.

Karvinen, Kati 2008: Kotihoidon tekstit tiedon välittäjinä. Terveiset-lehti, Helsingin kaupungin terveyskeskuksen henkilöstö-lehti. 4/2008, s. 18–19.

Karvinen, Kati 2009: Kotihoidon kirjaamistekstit ovat työvälineitä. Premissi 2/2009, s. 13–15.

Karvinen, Kati 2009: Kotihoidon teksteillä monta tehtävää. Kielikello
1/2009, s. 22–25.

Karvinen, Kati & Tiililä, Ulla 2006: Hyvään kirjaamiseen menee aikaa. Dialogi 7/2006, s. 16–17.

Karvinen, Kati & Tiililä, Ulla 2006: Kirjaamiseen yhä enemmän aikaa. Yksityislääkäri 6/2006.

Koskinen, Raija 2013: One step further from detected contradictions in a  child welfare unit — a constructive approach to communicate the needs of social work when implementing ICT in social services. European Journal of Social Work 3.5.2013.

Lehtinen, Essi 2008: Kertomuksia lapsista ja lasten määristä. – Virastojen toimintakertomusten muutoksia. Kielikello 4/2008, s. 10–12.

Lehtomäki, Taina 2009: Lääkkeet p.o – Lyhenteet kotihoidon kertomuksissa. Kielikello 4/2009, s. 6–8.

Niemi, Salla 2008: Mistä puhutaan, kun puhutaan laadusta. Kielikello 4/2008, s. 7–9.

Pyhäniemi, Saija 2009: Lapsia hoidetaan myös paperityönä. Hyvinvointikatsaus 4/2009, s. 42–43.

Pyhäniemi, Saija 2009: Miten ja milloin päiväkodeissa kirjoitetaan? Opettaja 47/2009.

Pyhäniemi, Saija 2010: Päiväkotien kirjoitustyöt: mitä, miten ja milloin? Kielikello 1/2010, s. 11–12.

Pyhäniemi, Saija 2010: Lastenhoitoa vai kirjaamista? Lastentarha 1/2010, s. 28–29.

Tiililä, Ulla 2007: Sosiaali- ja hoitoaloilla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa. Sosiaaliturva 12/2007, s. 16–18.

Tiililä, Ulla 2008: Mitä jos välillä puhuttaisiin kielestä? Sosiaaliturva 10/2008. Laina & Palaute -palsta, s. 6.

Tiililä, Ulla 2008: Perusteltuja päätöksiä? Etuuspäätökset kirjoitettujen ja kirjoittamattomien lakien ristipaineissa. Teoksessa Richard Foley & Tarja Salmi-Tolonen & Iris Tukiainen & Birgitta Vehmas (toim.), Kielen ja oikeuden kohtaamisia. Heikki E. S. Mattilan juhlakirja. Helsinki: Talentum. S. 395–415.

Tiililä, Ulla 2009. Hyvinvointi on myös kielitaidon varassa. Hyvinvointikatsaus, 1/2009, s. 35–38.

Tiililä, Ulla 2009: Palvelut paperisodan päässä. Virkakieli voi väsyttää veteraanin. Gerontologia 2/2009, s. 128–129.

Tiililä, Ulla 2010: Asiakkaan kuuleminen − kielenkäytön kysymys. CP-lehti 7/2010, s. 23−25.

Tiililä Ulla 2010: Kielipolitiikka − tietoisten ja tahattomien toimien summa. Julkishallinnon kieli vaatimusten ristipaineessa. Teoksessa Hanna Lappalainen & Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (toim.), Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan. SKS, Helsinki s. 158−175.

Tiililä, Ulla 2011: Sanoilla lavastettu virasto. Tietoyhteiskunnan arkea sosiaali- ja hoiva-aloilla. Teoksessa Marjut Johansson & Pirkko Nuolijärvi & Riitta Pyykkö (toim.), Kieli työssä. Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt. SKS, Helsinki s. 162−189.

Tiililä, Ulla 2012: Tekstitulva sosiaali- ja hoivatyössä: mistä se johtuu ja mihin se johtaa? Kielikuvia 1/2012, s. 15−25.

Tiililä, Ulla 2013: Liika abstraktius ja näennäinen konkreettisuus hämmentävät. Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palsta 6.3.2013

Tiililä, Ulla 2013: Tekstilajit kielenhuollossa. Kielikello 4/2012, s. 8–10.

Tiililä, Ulla 2013: Sosiaalihuoltoa ja tahatonta kielipolitiikkaa. Lausunto sosiaalihuoltolain luonnoksesta Noste-lehdelle. Noste 1/2013

Palaa otsikoihin

Valmistuneet opinnäytteet

Honkala, Anna-Leea 2010: Ongelmatilanteiden kirjaaminen kotihoidon käyntikertomuksissa. Pro gradu  -työ. Helsingin yliopisto, suomen kieli.

Jaatinen, Annika 2009: Jos lapsi sairastuu, siitä ilmoitetaan välittömästi vanhemmille. Toimijat ja toiminnan ilmaiseminen päivähoidon tiedotteissa. Pro gradu -työ. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Jylhä, Saara 2013: Toimeentulotukipäätösten informaationkulku. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, suomen kieli.

Koskinen, Raija 2008: Administrativt arbet – en utmaning inom handikappomsorgen. Kandidatsavhandling i sosiologi. Svenska social- och kommunalhögskolan.

Karvinen, Kati 2008: Asiakkaaseen viittaaminen kotihoidon hoitokertomuksissa. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, suomen kieli.

Koskinen, Raija 2011: Asiakastietojärjestelmän muutos lakisääteisessä lastensuojelun sosiaalityössä – jännitteistä toimijuutta. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, sosiologia.

Laurila, Emilia 2008: Perustelut toimeentulotukipäätöksissä. Argumenttiosoittimet ja niiden yhteydessä esiintyvät argumentaatiotekniikat toimeentulotukipäätösten perusteluissa. Pro gradu -työ. Vaasan yliopisto, nykysuomi.

Lehtinen, Essi 2008: Kertomuksia köyhistä ja orvoista lapsista ja lasten kotihoidontukien käytöstä – Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomusten muutoksia 1916–2006. Kandidaatintyö, Helsingin yliopisto, suomen kieli.

Lehtomäki, Taina 2008: Lyhenteet kotihoidon hoitokertomuksissa. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, suomen kieli. http://tampub.uta.fi/handle/10024/80467 [25.2.2009]

Mannila, Veli-Matti 2009: Velvoittavuuden ilmaiseminen kolmessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Niemi, Salla 2008: Laadun semantiikkaa ja retoriikkaa. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, suomen kieli.

Pohjola, Laura 2011: Tekstietnografinen tutkimus maahanmuuttajataustaisten lasten esiopetussuunnitelmista. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, suomen kieli

Viinikka, Jenni 2011: Kuoleman kielissä. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, suomen kieli. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/26517.

Palaa otsikoihin

Kielitieteen päivät

Kielitieteen päivät Tampereella 2.−4.5.2013

Tiililä, Ulla: Asiaselosteet asiakasteksteissä: puhutun kielen perua vai kirjoitetun kielen kirjoa? Esitelmä työpajassa Puhe ja kirjoitus − rajoja kartoittamassa. Abstraktit.

Kielitieteen päivät Helsingissä 20.− 22.5.2010

Tiililä, Ulla: Vaatiiko subjektius subjektin? Sosiaalinen konstruktionismi kielentutkimuksessa ja kielenhuollossa. http://www.helsinki.fi/kielitieteenpaivat2010/KTP_tiivistelmat.pdf

Kielitieteen päivät Jyväskylässä 14.−16.5.2009

Tiililä, Ulla: Sosiaali- ja hoiva-alan tekstit tutkittavana: näkökulmia metodien, aineistojen ja alojen rajoihin. Alustus työpajassa Aineistojen rajat tekstin- ja diskurssintutkimuksessa. https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/kongressitkansio/kielitieteenpaivat2009/aikataulu/tyopajat

Kielitieteen päivät Vaasassa 24.–24.5.2008

Hankkeella työpaja: Tekstit sosiaali- ja hoitotyössä. Pj. Ulla Tiililä

Esitykset (http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf):
– Helander, Saara: Informaationkulku toimeentulotukipäätöksissä.
– Karvinen, Kati: Asiakkaaseen viittaaminen kotihoidon kertomuksissa.
– Koskinen, Raija: Hallinnollinen työ vammaisalan haasteena.
– Laurila, Emilia: Perustelut toimeentulotukipäätöksissä.
– Leppilahti, Marika: Koheesio ja sen ongelmat toimeentulotukipäätöksissä.
– Mannila, Veli-Matti: Päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmien maailma.
– Niemi, Salla: Laadun semantiikkaa ja retoriikkaa
– Pohjola, Laura: Maahanmuuttajataustaisten lasten esiopetussuunnitelmat lause- ja virketasolla

Kielitieteen päivät Oulussa 25.5. 2007

Hankkeella työpaja: Tekstit sosiaali- ja hoitotyössä. pj. Ulla Tiililä

Esitykset (http://www.oulu.fi/kielitieteenpaivat2007/Abstraktit.pdf):
– Niemi, Salla: Laadun semantiikkaa ja retoriikkaa
– Karvinen, Kati: Hoitokertomusten kieli kotihoidossa
– Kolkki, Tuija: Toimeentulotuen tekstit ja organisaatio
– Puirava-Hanhela, Marja: Laki vaatii, mutta käytäntö sanelee hoitotyön kirjoittamisessa: hoitotyön kieli ja hyvä yleiskieli törmäyskurssilla − mitä opetan?

Palaa otsikoihin

Muut esitelmät ja luennot

2013

Tiililä, Ulla 2013: Kansalaiset julkisten palvelujen käyttäjinä − asiointia ilman kriisejä? Yhdessä Liisa Raevaaran kanssa. Tieteen päivät Helsingissä 13.1.2013 & Tieteen päivät Jyväskylässä 19.3.2013.

Tiililä, Ulla 2013: Kielenkäyttö on suhdetoimintaa. − Selkeän kielen hanke. Kela, 16.1.2013

Tiililä, Ulla 2013: Päätökset teksteinä − kirjoitettuja ja kirjoittamattomia lakeja. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät, THL, Helsinki 18.1.2013.

Tiililä, Ulla: Kielentutkimusta käytännössä. − Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden vierailu. Kotimaisten kielten keskus, 27.2.2013

Tiililä, Ulla: Toimenpide-ehdotuksista ja terminologiasta. − Virkakielityöryhmän kokouksessa, opetus- ja kulttuuriministeriö 18.4.2013. Yhdessä Sirkka Paikkalan ja Eivor Sommardahlin kanssa. (Esityksen kalvot)

2012

Tiililä, Ulla: Kielentutkimusta käytännössä. − Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden vierailu. Kotimaisten kielten keskus, 30.10.2012.

Tiililä, Ulla: Neuvontapalvelut iäkkäille − mitä, miksi, miten. Kuntaliitto, 8.3.2012, Helsinki & 24.10.2012, Jyväskylä.

Tiililä, Ulla. Virkakielen muotoilua. Viranomaispäätökset kielen ja kirjoittamisen näkökulmasta. Helsingin suomenkielinen työväenopisto 27.3.2012.

2011

Koskinen, Raija: Information Technology Change in a Child Protection. − Unit European Conference of Social Work Research   ‘Social Work and Social Care Research: Innovation, Interdisciplinarity and Impact’ 23-25 March 2011, St Catherine’s College, University of Oxford, Oxford, England. Esitelmän abstrakti (pdf).

Tiililä, Ulla: Kielenkäyttö on suhdetoimintaa. − Selkeyshankkeen aloitusseminaari. Kela 26.1.2011. Esityksen kalvot (pdf).

Tiililä, Ulla: Byrokratia, kapulakieli ja sosiaaliturvaviidakko − mihin jäi ihminen? Tampereen Vihreiden järjestämä keskustelutilaisuus. Keskustelijana Mervi Janhusen ja Maritta Närhen kanssa, juontajana Rosa Meriläinen. Tampereen pääkirjasto, 17.3.2011.

Tiililä, Ulla: Ammattikielten tutkimus Kotuksessa. − Turun ammattikorkeakoulun opettajien vierailu. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 25.3.2011.

Tiililä, Ulla: Toimiva virkakieli − muutakin kuin selkeää: kirjoitetun kielen näkökulma. − Viranomaiskieli – demokratian este vai edistäjä. Kotikielen Seuran teemapäivä 16.4.2011. Esityksen kalvot (pdf).

Tiililä, Ulla: Hyvä paha passiivi: näkökulmia. Dröm och verklighet –  unelma ja todellisuus. Kielenhuoltopäivä Hanasaaressa 18.5.2011. Hugo

Bergroth -seura ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Esityksen kalvot (pdf).

Tiililä, Ulla: Sosiaalialan viestintä vallankäyttönä ja eriarvoistamisen välineenä. Bruno Sarlin -seminaari. Huoltaja-säätiö, Kuntatalo 6.10.2011.

Tiililä, Ulla: Sosiaali- ja hoiva-alojen tekstit: piirteitä ja taustoja. Forskarseminariet i svensk översättning, Helsingin yliopisto 4.11.2011.

Tiililä, Ulla: Tietoyhteiskunnan arki sosiaali- ja hoivatyössä: tekstitulvan piirteitä, syitä ja seurauksia. Nykysuomen seuran teemapäivä. Näkökulmia julkiseen kielenkäyttöön, Tampereen yliopisto 17.11.2011.

2010

Tiililä, Ulla: Kieli virassa ja virastossa. − Kielten koukuista viestinnän verkkoihin. Kielten opettajien kesäseminaari Turun ammattikorkeakoulu, Kielikoulutuskeskus 17.8.2010.

Tiililä, Ulla: Tutkimustiedosta soveltamiseen. Mitä virkakielestä voi opettaa? − Kielten koukuista viestinnän verkkoihin. Kielten opettajien kesäseminaari Turun ammattikorkeakoulu, Kielikoulutuskeskus 17.8.2010. Työpajatyöskentely.

Tiililä, Ulla: Kieli ja kirjoittaminen sosiaali- ja hoivatöissä – missä mennään? − Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari 23.9.2010.

Tiililä, Ulla: Julkishallinnon kieli tietoisen ja tahattoman kielipolitiikan ristipaineessa. − Me ja muut. Kielipolitiikan teoriaa ja käytäntöä - kurssi. Helsingin yliopisto suomen kielen ym. laitos. 15.10.2010.

Tiililä, Ulla: Textualisering inom offentlig förvaltning. − Myndigheternas svenska. Svenska litteratursällskapet 19.11.2010Esityksen kalvot (pdf).

2009

Karvinen, Kati ja Lehtomäki, Taina: Gradujen tulosten esittelyä Helsingin terveyskeskuksessa 26.1.2009

Karvinen, Kati: Asiakkaaseen viittaaminen kotihoidon hoitokertomuksissa. − Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 23.1.2009. Esityksen kalvot (pdf).

Lehtomäki, Taina: Lyhenteet kotihoidon hoitokertomuksissa. − Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 23.1.2009. Esityksen kalvot (pdf).

Pyhäniemi, Saija: Lastenhoitoa vai kirjaamista. Kyselytulosten esittelyä yhdessä Ulla Tiililän kanssa. − Tiedotustilaisuus päiväkotikyselystä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 13.10.2009. Tiedotustilaisuuden kalvot  (pdf).

Pyhäniemi, Saija: Kirjaamiseen lähes päivä viikossa − valtakunnallinen kyselytutkimus valmistunut yhdessä Ulla Tiililän kanssa kanssa. − Varhaiskasvatusmessut, Heureka. 30.10.2009. Esityksen kalvot (pdf).

Pyhäniemi, Saija: Lastenhoitoa vai kirjaamista. Kyselytutkimus kirjaamisesta päiväkodeissa. − Suomen kieli 2009 -seminaari.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 25.11.2009. Esityksen kalvot (pdf).

Tiililä, Ulla : Näkökulmia kirjoittamisen arkeen: kotihoidon, päivähoidon ja toimeentulotuen tekstit. − Kotikielen Seura 5.2.2009. Esityksen kalvot (pdf).

Tiililä, Ulla: Julkishallinnon kieli tietoisen ja tahattoman kielipolitiikan ristipaineessa. − Sosiolingvistiikkaa ja kielipolitiikkaa. Pirkko Nuolijärven 60-vuotisjuhlaseminaari. Valkoinen sali, Helsinki. 18.9.2009. Esityksen kalvot (pdf).

Tiililä, Ulla: Hyvinvointi kielitaidon varassa, palvelut paperisodan päässä. − Kotuksen tiistailuento. 7.4.2009. Esityksen kalvot  (pdf).

2008

Karvinen, Kati: Asiakkaaseen viittaaminen kotihoidon kertomuksissa. − Helsingin terveyskeskuksen kotihoidon johtoryhmälle 5.11.2008

Tiililä, Ulla: Julkishallinnon tekstit. Alustus Suomen kielen toimintaohjelmaa valmistelevan ryhmän kokouksessa. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 4.6.2008. Esityksen kalvot (pdf).

Tiililä, Ulla: Tekstit sosiaali- ja hoivatyössä. Helsinkiläisopiskelijoille 12.11.2008 ja 4.12.2008 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Tiililä, Ulla: Julkisten palvelujen tekstit – mitä uutta? Suomen kieli 2008 -seminaarissa. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 26.11.2008. Esityksen kalvot (pdf).

2007

Tiililä, Ulla: Virkatekstit vaatimusten ristipaineessa. Esitelmä Virkakieliseminaarissa eduskunnan lisärakennuksessa 28.2.2007.

2006

Tiililä, Ulla: Vammaispalvelut ja kieli – kehittämistyön haasteita. Esitelmä Vammaispalveluiden hankeseminaarissa. 15.3.2006. Stakes, Helsinki.

Tiililä, Ulla: Asiakkaan kuuleminen – mitä se on käytännössä. − Mestariseminaari. HAJ-projektin valtakunnallinen päätöstilaisuus. Helsingin Messukeskus 4.4.2006. http://www.avustaja.fi/mestariohjelma.html

Tiililä, Ulla: Asiakaslähtöisyys kielen näkökulmasta. Esitelmä Asiakaslähtöisyys-työryhmän aloitusseminaarissa. Suomen kotihoidon toimikunta, Seniorhuset, Helsinki 24.4.2006.

Palaa otsikoihin

Koulutukset ja kurssit

2012

Tiililä, Ulla: Potilasasiakirjat puheterapiassa: kirjaamisen ihanuus ja kurjuus. Helsingin kaupunki, terveyskeskus. 13.3.2012.

Tiililä, Ulla: Asiantuntija kirjoittajana. Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto. Yhdessä Annastiina Viertiön kanssa 7.6., 12.6. ja 14.6.2012 sekä 1.11. ja 9.11.2012.

2010

Tiililä, Ulla: Päätösten edellyttämä kieli & selkokielen periaatteet. Osana Toimeentulotuen monitaitaja -koulutusta. Oiva Akatemia, Helsingin kaupunki. 13.12.2010.

2009

Tiililä, Ulla: Millainen on hyvä päätös? Kielen näkökulma. Etuuskäsittelijäpäivä. Helsingin sosiaalivirasto. 25.11.2009.

2008

Tiililä, Ulla: Dokumentointi kehittämishankkeissa. − Kanta-Hämeen kehittämishankkeiden työpajassa. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, Hämeenlinna 25.4.2008.

Tiililä, Ulla: Etuuskäsittelijän kielipäivä. Kurssi toimeentulotuen etuuskäsittelijöille. Vantaan kaupunki 12.5.2008.

Tiililä, Ulla:  Sosiaalityöntekijöiden kielipäivä. Kurssi toimeentulotuen sosiaalityöntekijöille. Vantaan kaupunki 8.10.2008.

2007

Tiililä, Ulla: Virkakielestä sosiaalitoimen etuuskäsittelijöille. − Helsinki Business College 5.9.2007.

Tiililä, Ulla: Referointi: valitsemista ja merkitsemistä. Osana Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen koulutusyksikön Tekstinhuoltoa valmistelijoille -kurssia. 2.10.2007.

Tiililä, Ulla: Dokumentointi sosiaalityössä. Osana Kirjoittaminen ja dokumentointi sosiaalityön asiantuntijuutta ilmentämässä -kurssia ja Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutusohjelmaa. Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellinen laitos ja Socca. 19.11.2007.

2006

Tiililä, Ulla: Etuuskäsittelijöiden kielipäivät. Koulutus toimeentulotuen etuuskäsittelijöille. Espoon sosiaali- ja terveystoimi. Espoo, 27.4.2006 ja 28.4.2006.

Palaa otsikoihin

Radiojutut

Tiililä, Ulla: Passiivi päästettäköön pannasta. Osana Kotuksen Kielikimara-sarjaa. Kulttuuriradio Rondo, syyskuu  2010.

Tiililä, Ulla: Palvelut paperisodan päässä. Osana Kotuksen Kielikimara-sarjaa. Kulttuuriradio Rondo, 13.4.2010.

Tiililä, Ulla: Tieto on kieltä. Pakina Yleisradiossa osana Kotuksen kesäpakinasarjaa 2008.

Tiililä, Ulla: Pyhistä kirjoituksista tekstiuskovaisuuteen. Pakina Yleisradiossa osana Jumalaisen heinäkuun pakinasarjaa 6.7.2007.

Tiililä, Ulla: Vaativia tekstejä vaatimattomin välinein. Kotuksen 30-vuotisjuhlasarjan kielipakina. Yleisradio, 18.8.2006.

Palaa otsikoihin

Hanke mediassa

Hankkeen yleiset teemat

Noste 1/2013: Laki on niin kuin se luetaan. Lea Suoninen-Erhiö & Veera Nuutinen & Ilkka Karisto & Erja Saarinen. (Pohjana lausunnot lakiesityksistä.)

Noste: Nosteen juttu vaikuttaa sosiaalihuoltolain valmisteluun, Erja Saarinen 2013.

Hallinto-lehti 6/2011: Arjen tietoyhteiskunnassa kieli sivuutetaan. Ulla Tiililän haastattelu,  Anna-Maija Vainio.

Sosiaalitieto 12/2011: Kielenkäyttö jakaa yhteiskuntaa. Bruno Sarlin -seminaarin pohjalta Erja Saarinen.

Savon Sanomat 19.10.2011: Istutte yleensä kotona. Bruno Sarlin -seminaarin esitelmän pohjalta Ulla Järvi.

Lääkärilehti 7.10.2011: Tunnistatko lausuntoasi Kelan jäljiltä? Bruno Sarlin -seminaarin esitelmän pohjalta Ulla Järvi.

Uutispäivä Demari 14.7.2011: Virkakieli voi turhauttaa ja nöyryyttää asiakasta, Ulla Tiililän haastattelu, Petra Jämsä.

Kainuun Sanomat, Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa 27.7.2011: Kapulakieli nostaa lukijalle tuskanhien. Ulla Tiililän haastattelu, Anne Nikka.

Språkråd 1/2011: Vi översämmas av texter i informationssamhället. SLS:n esitelmän pohjalta Ulla Lundsten.

Tesso. Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti 5/2009: Tukipäätös tuli – ymmärtääkö siitä mitään. Ulla Tiililän haastattelu, Marianna Laiho.

Lastentarha 1/2009: Kirjallinen työ lisääntyy, Eeva Myyrä.

Tehy 18/2007, s. 25−27: Kirjaaminen hoitoalalla: kirjaaminen on täyttä työtä. Irene Pakkanen.

Päiväkotikysely

Nelosen uutiset 13.10.2009: Päiväkotien työntekijät: lapsille ei riittävästi aikaa.

Lapin Kansa 14.10.2009, uutiset, s. 9: Päiväkotien lisääntyneet kirjoitustyöt vievät ajan lapsilta.

Aamulehti 17.12.2009 pääkirjoitus, s. 2: Kirjaamisen mestarit.

Etelä-Suomen Sanomat 13.10.2009, kotimaa: Päiväkotien työntekijät: Lapsille ei riittävästi aikaa.

Turun Sanomat 13.10.2009

Savon Sanomat 13.10.2009

Helsingin Sanomat 13.10.2009, kotimaa: Päiväkotien lisääntyneet kirjoitustyöt vievät ajan lapsilta. 

Ukin uutiset 13.10.2009: Päiväkodin työntekijältä kuluu jopa päivä viikossa paperitöihin.

Yle Puhe, Päiväntasaaja 22.10.2009 Kirjaaminen päiväkodeissa. Haastateltavina Saija Pyhäniemi ja Ulla Tiililä.

Yle, uutiset 23.2.2009. Virkakieli päiväkodeissa. Haastateltavina Tiina-Kaisa Suhonen ja Ulla Tiililä (Ari Mölsä).

Tekstualisoituva julkishallinto -hankkeen suunnitelma

Palaa otsikoihin