Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Perustelut päätöksissä


Perustelut päätöksissä -hankkeessa tutkitaan etuuspäätösten perusteluja suhteessa vaatimuksiin, joita perustelemiselle on laeissa ja oikeuskirjallisuudessa asetettu. Hankkeen vetäjä on Ulla Tiililä.

Palaa otsikoihin

Tutkimuksen taustaa

Perusteluja pidetään yhtenä hallintopäätösten tärkeimpänä osana: ne ovat ”keskeinen oikeusturvan tae mielivallan käyttöä vastaan” (Jääskeläinen 2006: 17, myös esim. EOA 2006: 62).

Päätösten perustelemisesta on säädetty muun muassa hallintolaissa. Sen mukaan ”Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.” (45. §). Perustelujen keskeisyydestä huolimatta – tai juuri sen vuoksi – esimerkiksi oikeusasiamies joutuu vuosittain vastaamaan lukuisiin kanteluihin, jotka koskevat perustelujen puutteellisuutta (esim. EOA 2006).

Palaa otsikoihin

Tutkimuskysymykset ja -tavoitteet

Vaikka päätösten perusteleminen on hallinnollisena toimintana keskeistä, sitä ei ole systemaattisesti juuri tutkittu. Perustelemisessa on kyse kielellisestä toiminnasta, minkä vuoksi sitä pitäisi tarkastella nimenomaan kielenkäytön näkökulmasta ja kielitieteen keinoin.

Tutkimuksessa pyritään selvittämään seuraavia seikkoja:

1) Miten kirjallisia etuuspäätöksiä perustellaan?

2) Missä suhteessa perustelut ovat laissa asetettuihin vaatimuksiin ja oikeuskirjallisuudessa esitettyihin tulkintoihin?

3) Olisiko mahdollista laatia yleispäteviä, kielenhuoltoon ja kielikoulutukseen sopivia ohjeita lain vaatimukset täyttävistä perusteluista?

Palaa otsikoihin

Tutkimuksen aineisto ja sen rajaus

Sekä päätösasiakirjoja että perustelemisen tapoja on monenlaisia (ks. esim. Tiililä 2008): esimerkiksi tuomioistuinten päätökset ja etuuspäätökset ovat hyvin erityyppisiä. Näihin erilaisiin ja eri tavalla tuotettuihin teksteihin kohdistuu silti sama perustelemisen vaatimus.

Hankkeessa keskitytään tutkimaan etuuspäätöksiä. Etuuspäätöksillä tarkoitetaan päätöksiä, joita yksittäiset kansalaiset saavat kunnan tai valtion viranomaiselta, eläkelaitokselta tai vakuutusyhtiöltä esimerkiksi eläke-, sairaus-, korvaus- tai kuntoutusasiassa.

Tällaiset etuuspäätökset ovat teksteinä yhteiskunnallisesti kiistatta merkittäviä. Niillä yhtäältä luodaan tai evätään oikeuksia ja niitä toisaalta tehdään suuret määrät. Esimerkiksi Kelasta lähetetään vuosittain noin 17 miljoonaa kirjettä asiakkaille, ja näistä etuuspäätöksiä on yli 10 miljoonaa. Tällaisia päätöksiä tehdään tyypillisesti ainakin osittain massatuotantoprosessissa valmiiden mallikatkelmien pohjalta.

Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään tuomioistuinten päätökset. Tuomioistuinten päätösten problematiikka on omanlaisensa, ja niitä ovat perustelemisen näkökulmasta tarkastelleet esimerkiksi Virolainen ja Martikainen (2003). Tutkimus aloitetaan toimeentulotukipäätöksistä, mutta aineistoa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan muihin päätöksiin.

Palaa otsikoihin

Lähteitä

EOA 2006 = Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006.

Jääskeläinen, Petri 2006: Vankien perusoikeusongelmia. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006, s. 15–18.

Tiililä, Ulla 2008: Perusteltuja päätöksiä? Etuuspäätökset kirjoitettujen ja kirjoittamattomien lakien ristipaineissa. Teoksessa Richard Foley & Tarja Salmi-Tolonen & Iris Tukiainen & Birgitta Vehmas (toim.): Kielen ja oikeuden kohtaamisia. Heikki E. S. Mattilan juhlakirja. Helsinki: Talentumi. S. 395–415.

Virolainen, Jyrki−Martikainen, Petri 2003: Pro & Contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Helsinki: Lakimiesliitto.

Palaa otsikoihin

Hankkeen toteutus, aikataulu ja tulokset

Hanke (2010−) kytkeytyy Kotuksen muihin hankkeisiin ja toimintoihin, ja sitä vetää FT Ulla Tiililä. Hankkeessa tekee väitöskirjaansa oikeustieteen maisteri Vappu Verronen sosiaalioikeuden alalta. Yhteistyö myös muiden aiheesta kiinnostuneiden perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden kanssa on mahdollista.

Hankkeessa kirjoitetaan sekä populaareja että tieteellisiä julkaisuja, ja tuloksia esitellään yleisötilaisuuksissa ja erilaisissa asiantuntijaseminaareissa. Näkökulmia koetellaan ja sovelletaan kielenhuollon koulutuksissa ja muussa viranomaiskielen kehittämisessä. Jos tuloksista tehdään opas, sen työstäminen alkaa 2013 jälkeen.

Palaa otsikoihin

Julkaisut

Tiililä, Ulla – Verronen, Vappu 2014: Massatuotanto ja tapauskohtaisuus: etuuspäätökset ovat verbaalisia ja juridisia kokonaisuuksia − Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. Stockholm. ISSN 0280-350X. 2014 : 4, s. 16–20  

Tiililä, Ulla 2013: Perusteluilla ehkäistään mielivaltaa ja mielipahaa. − Virallinen lehti 61/29.5.2013.

Palaa otsikoihin

Esitelmät, alustukset ym.

Tiililä, Ulla 2013: Päätösten perusteleminen: piirteitä ja ongelmia. − Päätösten perusteluja kehittävän ryhmän kokous, (osa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä). Sosiaali- ja terveysministeriö, 29.4.2013.

Verronen, Vappu 2013: Hallintopäätösten perustelut tutkimuskohteena (pdf). − Säädöskieliseminaari, Kotimaisten kielten keskus 23.5.2013.

Tiililä, Ulla 2010: Perustelut päätöksissä -tutkimushanke. Kela, 22.9.2010.

Palaa otsikoihin

Koulutukset ja kurssit

Tiililä, Ulla 2010: Hyvin perusteltu päätös. − Valtiokonttori, 20.4.2010. Yhdessä Annastiina Viertiön kanssa.

Palaa otsikoihin