Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kirjallisuutta EU-kielestä 

Bättre språk i EU. Rapport från en konferens den 29 november – B1 december 1998 i Bryssel. Nordiska språkrådet 2000.

Erkkilä, Tero – Tiilikainen, Teija: Avain EU-käsitteisiin. Toimitus: Aino Piehl, Päivi Toivanen; julkaisija: Eurooppa-tiedotus [ja Euroopan komission Suomen edustusto]. Helsinki, 2004. (https://julkaisut.um.fi/media/attachments/55073/ET-100009-FI.pdf).

Martin Cutts: Clarifying Eurolaw. Plain Language Commission 2001. (https://irp-cdn.multiscreensite.com/aaf9e928/files/uploaded/ClarifyingEurolawNOCOVERS.pdf).

Karvonen, Pirjo: Suomi eurooppalaisessa kieliyhteisössä. Opetusministeriö, Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 42. Helsinki 1997.

Koskinen, Kaisa: Beyond Ambivalence. Postmodernity and the Ethics of Translation. Acta Universitatis Tamperensis 774. Tampere 2000.

Koskinen, Kaisa: Institutional Illusions. Translating in the EU Commission. The Translator. Vol. 6. Number 1. 2000.

Larsson, Kenneth: Svenskan i EU. Hur kan vi främja kvaliteten på de svenska EU-texterna. Statens offentliga utredningar. SOU 1998:114. Stockholm 1998.

Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. Betänkande av kommitten för svenska språket. SOU 2002:27. Stockholm 2002. (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1443).

Nordens språk i EU. Rapport från ett seminarium den 6–7 december 1996 i Bryssel. Nordisk språkråd. Stockholm 1997.

Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law. Toim. Laura Mori. Studies in Corpus Linguistics 86, Benjamins Publishing Company: Amsterdam/Philadelphia, 2018.

Piehl, Aino: Die Finnische Sprache und die EU. European profiles of language policy. Terminologia et corpora. Tomus I. Series of the Department of Applied Linguistics and of the Department of Uralic Studies, Berzsenyi College, Szombathely 2003 (2004).

Piehl, Aino: Finska EU-tjänstemäns syn på EU-texter. Bättre språk i EU. Rapport från en konferens den 29 november – 1 december i Bryssel. Nordiska språkrådet januari 2000.

Piehl, Aino: The Influence of EU Legislation on Finnish Legal Discourse. Teoksessa: Maurizio Gotti & Davide S. Giannoni (toim.), New Trends in Specialized Discourse Analysis. Linguistic Insights. Studies in Language and Communication Vol. 44. Peter Lang, Bern 2006.

Piehl, Aino: The Influence of EC Legislation on Finnish Legal Language: How to Assess it? The Development of Legal Language. Papers from an international symposium held at the University of Lapland, September 13–15, 2000. Edited by Heikki E. S. Mattila. Kauppakaari, Finnish Lawyers= Publishing. Helsinki 2002.

Piehl, Aino – Vihonen, Inkaliisa: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Opaskirjanen suomalaisille virkamiehille EU:n puheenjohtajuuskautta varten. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 139. 3., laajennettu painos. Helsinki 2006. (http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk22/Kaannetaanko_tulkataanko.pdf).

Piehl, Aino: Virkamiehet EU:n säädösvalmistelussa: Tasapainoilua oman kielen ja työkielten välissä. Kielen ja oikeuden kohtaamisia. Heikki Mattilan juhlakirja. Talentum. Helsinki 2008.

Huom. Oppaasta on myös ruotsinkielinen laitos Tala för att tolkas, skriva för att översättas ja sen kääntämistä koskevasta osasta englannin- ja ranskankielinen laitos Writing for translation ja Écrir pour être traduit.

Stenqvist, Unnukka: Krav och förutsättningar för lagspråk i Europeiska unionen – att använda det nationella språket internationellt. Rapport från en konferens den 29 november – 1 december i Bryssel. Nordiska språkrådet januari 2000.

Sunnari, Marianna: Kääntäminen ja tulkkaus monikielisyyden mahdollistajina. Teoksessa: Jorma Tommola (toim.): Kieli, teksti ja kääntäminen. Turun yliopisto. Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus. Turku 2004.

Svenskan som EU-språk. Toim. Björn Melander. Ord och stil. Språkvårdsamfundets skrifter 30. Uppsala 2000.

Vuorikoski, Anna-Riitta: A voice of its Citizens or a Modern Towel of Babel? The Quality of Interpreting as a Function of Political Rhetoric in the European Parliament. Acta Universitatis Tamperensis; 985, Tampereen yliopisto. Tampere 2003. (http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5878-8.pdf).

Vuosikymmen EU-suomea. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 142. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki 2006.  (http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk21).