Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

31.8.2017 13.03

Avoimen hallinnon kolmas toimintaohjelma käynnistyi

Uuden toimintaohjelman teemoina ovat ymmärrettävyys, julkisuus ja avoin maakunta.

Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman käynnistystilaisuus pidettiin viime torstaina Säätytalolla. Kansalliset toimintaohjelmat ovat osa kansainvälistä avoimen hallinnon kumppanuushanketta. Open Government Partnership -hanke pyrkii edistämään hallinnon vastuullisuutta, tiedon saatavuutta, kansalaisten osallisuutta sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Hanke käynnistettiin vuonna 2011, ja nyt siinä on mukana jo lähes 80 valtiota. Suomi liittyi hankkeeseen vuonna 2013, ja samana vuonna hyväksyttiin Suomen ensimmäinen kansallinen toimintaohjelma.

Mitä avoin hallinto on?

Hallinto on avointa silloin, kun sen toimet ovat läpinäkyviä ja kun sitä koskeva tieto ja sen palvelut ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja kaikkien saatavilla. Avoin hallinto haluaa kehittää toimintaansa yhteistyössä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Avoimuus vahvistaa demokratiaa ja kansalaisten luottamusta hallintoon sekä torjuu korruptiota.

Suomen lainsäädäntö, etenkin perustuslaki, julkisuuslaki, hallintolaki ja kuntalaki, velvoittaa hallintoa toimimaan avoimesti ja edistämään kansalaisten osallistumista. Julkisuuslaki määrittelee viranomaisten asiakirjat pääsääntöisesti julkisiksi. Lisäksi viranomaiset ovat velvollisia tiedottamaan toiminnastaan aktiivisesti. Myös hallintolaki korostaa kansalaisten oikeutta saada tietoa viranomaisilta sekä oikeutta lausua mielipiteensä ja päästä vaikuttamaan julkisen vallan käyttöön. Hallintolaki velvoittaa viranomaisia käyttämään kaikessa viestinnässään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. (Ks. Avoimen hallinnon tukipaketti.)

Ymmärrettävyys, julkisuus ja avoin maakunta

Avoimen hallinnon kolmas toimintaohjelma vuosille 2017–2019 keskittyy kolmeen teemaan: ymmärrettävyyteen, julkisuuteen ja avoimeen maakuntaan. Avoimen hallinnon toimintaohjelmat koskevat koko julkista sektoria; kolmas ohjelma erityisesti uutta, valmisteilla olevaa maakuntahallintoa. Kansalaisille ja järjestöille pyritään tarjoamaan tilaisuuksia osallistua aktiivisesti maakuntauudistuksen valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen.

Toimintaohjelmaan sisältyy joukko teemoihin liittyviä sitoumuksia, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan ohjelman kuluessa ja sen päätteeksi. Seuraavassa on niistä muutama poiminta.

Kaikille mahdollisuus osallistua

Hallinto sitoutuu huolehtimaan siitä, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Erilaisille ihmisille ja ryhmille tulee tarjota sellaisia osallistumisen tapoja, jotka ovat heidän saavutettavissaan ja löydettävissään. Varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien, kuten lasten ja erityisryhmien, osallistumista ja osallisuutta pyritään vahvistamaan.

Toimintaohjelman tavoitteena on tukea erityyppisten osallistumistapojen käyttämistä rinnakkain: paitsi sähköisiä kanavia ja palveluja myös esimerkiksi työpajoja ja erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Hallinnon viestintää parannetaan

Vain toimiva viestintä mahdollistaa hallinnon avoimuuden ja kaikkien yhtäläiset osallistumismahdollisuudet. Hallinto sitoutuukin siihen, että selkeään kieleen ja selkokielen käyttöön kiinnitetään huomiota. Hyviksi havaittuja viestinnän ja visualisoinnin käytänteitä ja malleja pyritään hyödyntämään ja vakiinnuttamaan. Lisäksi huolehditaan siitä, että viestinnässä käytetään rinnan erilaisia kanavia.

Tieto ei ole aidosti julkista, jos sitä ei esitetä ymmärrettävästi ja niin, että se on kaikkien saavutettavissa. Toimintaohjelmaan sisältyykin sitoumus vahvistaa hallinnossa julkisuuslainsäädäntöä koskevaa osaamista sekä lain yhteneväistä tulkintaa. Julkisuuden pitää toteutua käytännössä, mikä edellyttää paitsi lainsäädännön tuntemusta myös kielenkäytön ja viestinnän taitoja.

Maakuntahallinnosta selkeä kuvaus

Osa sitoumuksista koskee maakuntauudistusta. Maakuntahallinnosta laaditaan selkeä ja ymmärrettävä kuvaus. Myös niiden ihmisten, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä kanavia, pitää saada tietoa uudistuksen sisällöstä ja syistä. Viestinnän toimivuutta testataan erilaisilla kansalais- ja asiantuntijaryhmillä.

Maakuntahallinnon toimijoille järjestetään koulutusta avoimen hallinnon periaatteista ja toimintatavoista. Koulutuksessa pyritään hyödyntämään varsinkin alueen kuntien kokemuksia ja käytäntöjä.

Avoimen hallinnon uudelta verkkosivustolta löytyy monenlaista lisätietoa, muun muassa kaikki toimintaohjelmat sekä Avoimen hallinnon tukipaketti. Sivustolla ovat nähtävillä myös kolmannen toimintaohjelman käynnistystilaisuuden ohjelma ja esitysten diat.

Avoin hallinto -verkkosivusto

Teksti: Liisa Raevaara


Palaa otsikoihin