Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kirjallisuutta

Suomessa asuvia kieliryhmiä ja muiden maiden suomalaisia koskevaa kirjallisuutta

7.6.2001; päivitetty 12.5.2017

PIRKKO NUOLIJÄRVI  (1.8.2016 saakka) JA ANNA-LIISA KRISTIANSSONAallas, Esa (toim.) 1991: Maailman pakolaiset. Helsinki: Suomen Pakolaisapu.

Aaltonen, Terho - Laurinolli, Kirsti - Lyytikäinen, Lasse - Nazarenko, Kaarina (toim.)1986: Kultaiset korvarenkaat. Mustalaisten kulttuuri ja käsityöt. Helsinki: Otava.

Ahvenanmaan itsehallintolaki. 670/1951.

Ahvenanmaan itsehallintolaki. 1144/1991. 

Aikio, Marjut 1988: Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä. Kielisosiologinen tutkimus viiden saamelaiskylän kielenvaihdosta 1910–1980. Helsinki: SKS.

Aikio, Samuli – Aikio-Puoskari, Ulla – Helander, Johannes 1994: The Sami culture in Finland. Helsinki: Society for the Promotion of Sami Culture.

Aikio-Puoskari, Ulla 2001: Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Pohjoismaissa : tutkimus saamelaisten kielellisistä ihmisoikeuksista Pohjoismaiden kouluissa. Rovaniemi: University of Lapland.

Aikio-Puoskari, Ulla – Pentikäinen, Merja 2001: The language rights of the indigenous University of Lapland. Rovaniemi: Lapland's University Press.

Ainiala, Terhi - Halonen, Mia: Somalialaistaustaiset nuoret nimistönkäyttäjinä Itä-Helsingissä (E. Summary: Place names of Somali youths in Eastern Helsinki) Virittäjä. 115 (2011) : 2, s. 193–220

Alasuutari, Pertti – Ruuska, Petri (toim.) 1998: Elävänä Euroopassa: muuttuva suomalainen identiteetti. Tampere: Vastapaino.

Alitolppa-Niitamo, Anne 2006: The icebreakers. Somali-speaking youth in metropolitan Helsinki with a focus on the context of formal education.
Publications of the Population Research Institute. Series D, 42. Helsinki: Family Federation of Finland

Allardt, Erik 2000: Språkbruk och ängslighet bland Helsingforsregionens svenskar. Svenska på stan. Stadin ruotsi. En attitydundersökning analyserad av professor Erik Allardt. Folktinget, Finlandssvensk rapport nr. 39. Helsingfors: Yliopistopaino.

Allardt, Erik – Starck, Christian 1981: Språkgränser och samhällstruktur. Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv. Lund.

Allardt, Erik – Starck, Christian 1981: Vähemmistö, kieli ja yhteiskunta. Juva: WSOY.

Anttonen, Marjut 1999: Etnopolitiikkaa Ruijassa : suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Apo, Satu – Ehrnrooth, Jari 1996: Millaisia olemme? : puheenvuoroja suomalaisista mentaliteeteista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Arra, Esa 1971: Illinoisin suomalaiset. Minnesota: Illinois Finnish-American historical society.

Arvidsson, Karin 2012: Onko Pohjolalla kieli solmussa?:  kuningatar, ministeri ja muut vaikuttajat puhuvat pohjoismaisesta kieliyhteisöstä. København : Pohjoismaiden ministerineuvosto ; Nordisk Ministerråd.

Arvidsson, Karin 2012: Talar Norden med kluven tunga: drottningen, ministern och alla vi andra om den nordiska språkgemenskapen. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.

Asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (511/1999).

Aurelius-Sorrius, Eila 1995: Suomalaisen elo ja olo Espanjassa : tutkimus Espanjassa asuvien yli 40-vuotiaiden suomalaisten elinoloista, sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä ja tuntemuksesta sekä nykyisten että tulevien eläkeläisten toiveista vanhuusajan asuin- ja elinoloista. Erikoistyö: Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. 

Beijar, Kristina et. al. (1998): Ett land, två språk : den finländska modellen. Esbo: Schildt.

Björklund, Krister 1998: Suomalaiset Sveitsissä 1944-1996. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Boken om våra modersmål : festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003. Esbo: Schildt.

Brandt, Christian 1997: Ruotsinkielinen vaikenee omalla äidinkielellään.  Helsingin Sanomat 27.10.1997

Bruun, Henrik – Palmgren, Sten 1998: Svenskt lagspråk i Finland. Esbo: Schildt.

Dahlgren, Taina (toim.) 1996: Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino.

Domander, Minna 1992: Maahanmuuttajat ja koulutus. Siirtolaisuustutkimuksia A 16. Siirtolaisuusinstituutti. Turku.

Ekwall, Anita – Karlsson, Svenolof 1999: Kohtaaminen : Suomi–Ruotsi. Larsmo: Storkamp Media.

Ekwall, Anita – Karlsson, Svenolof 1999: Mötet : en bok om kulturskillnader och ledarskap. Larsmo: Storkamp Media

Enehjelm, Nina af 1998: ”Snobbig, snorkig och utseendefixerad” : en studie i stereotypa föreställningar om finlandssvenskar bland svensk- och finskspråkiga skolungdomar i Helsingfors. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto: Folkloristiikan laitos.

Engman, Max 1995: Finns and Swedes in Finland. Ethnicity and nation building in the Nordic world, s. 179–216. London: C. Hurst & Co.

Enqvist, Reinhold 2011: Nationalism, intolerans, språkstrid:  om konsten att läras avsky ett språk och dess bärare. Grankulla.

Enqvist, Reinhold 2008: Varför språkstrid i Finland? - Därför! : ‡b en på fakta och citat baserad pamflett. Grankulla.

Eriksen, Leif: Sámiid historjá 1850 rádjái. Davvi Girja : Kárášjohka.

Finlandssvenskarna 1992. En statistisk översikt. Finlandssvensk rapport nr 20. Hangö: Svenska Finlands Folkting.

Finnäs, Fjalar 2001: Finlandssvenskarna inför 2000-talet : en statistisk översikt. Helsingfors: Folktinget.

Finnäs, Fjalar 2007: Finlandssvenskarna 2005 : en statistisk rapport.

Helsingfors: Folktinget.

Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi 38 (1998). Utgivna med understöd av statsmedel genom Ann-Marie Ivars, Peter Slotte ; under medverkan av Erik Andersson ... [et al.]. Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.

Forsander, Annika (toim.) 2001: Monietnisyys, yhteiskunta ja työ. Helsinki: Palmenia.

Gayim Eayssy – Myntti Kristian (toim.) 1995: Indigenous and tribal peoples' rights : 1993 and after. Rovaniemi: Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland.

Granqvist, Kimmo 2011: Lyhyt Suomen romanikielen kielioppi. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Granqvist, Kimmo 1999: Notes on Finnish Romani Phonology.  Grazer linguistische Studien 51 (Frühjahr), s. 47–63.

Granqvist, Kimmo 2001: Romanikielen leksikografia ja sen erityisongelmat (Resümee: Soome mustlaskeele leksikograafia ja selle erijooned).  Leksikograafiaseminaar söna tänapäeva maailmas : Leksikografinen seminaari sanat nykymaailmassa. S. 15–27. Tallinn: Eesti Keele Instituut

Granqvist, Kimmo 1999: Suomen romanikielen käänteissanasto. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Granqvist, Kimmo 2004: Suomen romanin kestoilmiöiden fonologiaa. Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. Joensuu : University of Joensuu  s. 27–33

Granqvist, Kimmo 2007: Suomen romanin äänne- ja muotorakenne.  Helsinki : Suomen Itämainen Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Granqvist, Kimmo 1997: Suomi–romani-sanaluettelo. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Granqvist, Kimmo 2011:  Vaaguno! Suomen romanikielen alkeet. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Granqvist, Kimmo 1999: Vowel Harmony in Finnish and Finnish Romani. SKY: Journal of Linguistics 12, s. 27–44

Granqvist, Kimmo – Hedman, Henry 2003: Suomen romanin nominimorfologiaa. Virittäjä 107, s. 482–507

Granqvist, Kimmo – Pirttisaari, Helena 2003: Suomen romanin leksikaalisista kerrostumista ja niiden fonologisista ja morfologisista prosesseista (E. Summary. The lexical components of Finnish Romani and related phonological and morphological processes). Puhe ja kieli, s. 25–41

Granqvist, Kimmo – Salo, Mirkka 2013: Romanikieli ja sen tutkimusalat. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Gripenberg, Martin 2000: Tvåspråkighet – tillgång eller problem i svensk skola : kartläggning läsåret 1998–1999 av tvåspråkigheten bland grundskolelever och studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter i Södra Finlands län. Helsingfors: Länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Grönfors, Martti 1981: Suomen mustalaiskansa. Helsinki - Juva: WSOY.

Grönfors, Martti 1997: Suomen romaniväestö: unohdettu kulttuuriryhmä - Suomen kulttuurivähemmistöt, s. 149–184.

Guicheteau, Philippe 2000: Sunnuntaikirjeitä Suomesta. Helsinki: Tammi

Gustafsson, Anna Maria – Nuolijärvi, Pirkko 2011: Multilingual public websites in Finland - Language, Languages and New Technologies. ICT in the Service of Languages Contributions to the Annual Conference 2010 of EFNIL in Thessaloniki / Stickel, Gerhard & Váradi, Tamás (eds.).  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft.  Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Band/Volume 87), s.  161–171

Haarmann, Harald 2002: Small languages in the information age: strategies of survival  - Sprachpolitik und kleine Sprachen. Tübingen : Niemeyer. Sociolinguistica 16, s. 32–39

Hagert, Helena 1997: Romanit Suomessa. – Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen,  s. 106–115.

Hakulinen, Auli – Mirja Saari 1995: Temporaalisesta adverbista diskurssipartikkeliksi. Virittäjä 99, s.  481–500

Hakulinen, Hanna Eliisa 1999: Kodin ja koulun välinen yhteistyö Japanin suomalaisella koululla : vanhempien, oppilaiden ja opettajien kokemuksia ja käsityksiä. [Mikrotallenne]. Pro gradu -työ. Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Luokanopettajankoulutus.

Halikov, A. H. 1991: Tataarit, keitä te olette? Vammala: Vammalan Kirjapaino.

Hall, Stuart. 1999: Identiteetti. Suom ja toim. Mikko Lehtonen ja Juha Herkman.  Tampere: Vastapaino.

Hallenberg, Helena 1988: Ulkoeurooppalaisia aineistoja Suomessa. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Hallintomenettelylaki. 598/1982.

Hannula, Mika 1997: Suomi, suomalaisuus, olla suomalainen. Helsinki: Like.

Harinen, Päivi 2000: Valmiiseen tulleet : tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Harle, Vilho – Moisio, Sami 2000: Missä on Suomi?  Kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. Tampere: Vastapaino.

Haurinen, Olga–Sulkala, helena 2006: Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti. 5. Oulu: Oulun yliopisto.

Hedman, Henry 2017: Suomen romanikieli : kenttäselvitys romanikielen asemasta, kielitaidosta ja kieliasenteista Suomessa = a field survey on the Romani status, proficiency, and language attitudes in Finland. [Helsinki] : Helsingin yliopisto. 187 sivua

Hedman, Henry–Friman-Korpela, Sarita–Jääskeläinen, Kati ... et al. 2005: Romanit ja kirkko. Opas seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Hedman, Henry 2004: Suomen romanikieli salakielenä. Helsinki : Kirkkohallitus/KDYK. Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2.Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. Joensuu: University of  Joensuu,  s. 42–48

Hellman, Ellinor 1999: Tvåspråkigheten i Helsingfors svenska skolor. - Språkbruk 3/1999 s. 14–17.

Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2005

Herberts, Kjell 1998: Svenska som minoritets- och majoritetsspråk i Finland - några sociologiska reflektioner. Svenskan i Finland, s. 1–8.

Horn, Frank (ed.) 1996: Minorities and their right of political participation. Rovaniemi: University of Lapland, Northern Institute for Environmental and Minority Law

Horn, Frank (red.) 1996: Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige. Rovaniemi : Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt vid Lapplands universitet.

Hoyer, Karin 2002: Se vårt språk!  Finlandssvensk teckenspråk: 38 ordboksartiklar = Näe kielemme!  Suomenruotsalainen viittomakieli : 38 sanakirja-artikkelia. Helsinki: Kuurojen liitto.

Hoyer, Karin 2000: Variation i teckenspråk. En studie av släktskapsterminologi i teckenspråket hos finlandssvenska döva. Helsingfors: Finlands dövas förbund.

Huovinen, Sulo (toim.) 1986: Värmlandsfinnar. Om finnskogens historia och kultur. Stockholm: Nordstedts Tryckeri.

Huttunen, Kerttu 1998: Kuulovammaisen lapsen kommunikaatiomuodot – mitä ja kenelle? Kielen ituja: ajankohtaista lapsenkielen tutkimuksesta, s. 129–167.

Huttunen, Laura 1997: Romanit suomalaisina ja vähemmistöidentiteettinsä rakentajina. Nuorisotutkimus 4/16, s. 4–15

Hyltenstam, Kenneth (red.) 1999: Sveriges sju inhemska språk - ett minoritetsspråksperspektiv. Lund: Studentlitteratur.

af Hällström-Reijonen, Charlotta 2011: Finlandismer i akademiska föredrag. -  Språk och stil.  Uppsala: Swedish Science Press. - 21  (2011), s. 57–80

af Hällström, Charlotta – Reuter, Mikael 2000: Finlandssvensk ordbok. Esbo: Schildt.

Hætta, Odd Mathis 1996: The Sami: an indigenous people of the Arctic. Karasjok: Davvi girji.

Höckerstedt, Leif 2000: Fuskfinnar eller östsvenskar? En debattbok om finlandssvenskhet. Helsingfors: Söderström.

Ikonen, Kristiina (toim.) 2005: Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa : opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. Helsinki: Opetushallitus.

Isaksson, Pekka 2001: Kumma kuvajainen : rasismi rotututkimuksessa, rotuteorioiden saamelaiset ja suomalainen fyysinen antropologia. Inari: Kustannus Puntsi.

Issabeigloo, Hooshang – Helli, Rauha 1990: Iran eilen ja tänään. Tuhannen ja yhden yön maa. Sosiaalihallitus. Helsinki: VAPK.

Ivars, Ann-Marie: Försvinner vår språkliga mångfald med EU? Språkbruk 4/1996, s. 9–13

Ivars, Ann-Marie 1999: Har svenskan i Finland en framtid? Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 1999.  Historiska och litteraturhistoriska studier 74, s. 7–16

Jaakkola, Magdalena 1999: Maahanmuutto ja etniset asenteet : suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 1987–1999. Helsinki: Edita.

Jaakkola, Magdalena 1973: Språkgränsen. En studie i tvåspråkighetens sociologi. Stockholm: Aldus.

Jaakkola, Magdalena 1995: Suomalaisten kiristyvät ulkomaalaisasenteet. Helsinki: Työministeriö.

Jaakkola, Magdalena 1989: Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin ja ulkomaalaispolitiikkaan. Siirtolaisuustutkimuksia 21. Työvoimaministeriö. Helsinki: VAPK.

Jaakkola, Magdalena 1991: Suomen ulkomaalaiset: perhe, työ ja tulot. Työvoimaministeriö. Helsinki: VAPK

Jakobson, Valeria 2002: Role of the Estonian Russian-language media in the integration of the Russian-speaking minority into Estonian societyjakobson. Tampere  Tampere University Press.

Janulf, Pirjo 1998: Kommer finskan i Sverige att fortleva? En studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Jokisalo, Jouko 1996: Rasismi tieteessä ja politiikassa. Aate- ja oppihistoriallisia esseitä. Helsinki: Edita.

Junila, Marianne – Westin, Charles (toim.) 2007: Kahden puolen Pohjanlahtea. 2. Helsinki: SKS

Jussila, Raimo 1997: Den finländska romanin och dess ordböcker. Lexico Nordica 4, s. 75–81

Jussila, Raimo: Mikä on romanikielen lautakunta. Romano boodos 1/2000, s. 8.

Jussila, Raimo: Romani- ja viittomakielen asema vahvistuu. Hiidenkivi 6/1996 s. 6

Jussila, Raimo: Romanikielen lautakunta vaalii kielen elävyyttä. Romano boodos 1/1998, s. 2

Jönsson-Korhola, Hannele – Lindgren, Anna-Riitta (toim.) 2003: Monena suomi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Kalliokoski, Jyrki 1995: Koodinvaihto ja keskustelun moniäänisyys. Virittäjä 99 s. 2–24

Kangassalo, Raija – Mellenius, Ingmarie (red.) 2003: Låt mig ha kvar mitt språk = Antakaa minun pitää kieleni. Umeå: Umeå universitet.

Kansalliskieliselvitys 2011. Helsinki: Opetushallitus.

Karlsson, Kim 2000: Kulttuuridissonanssit maahanmuuttajien koulutuksessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos.

Keränen, Marja (toim.) 1998: Kansallisvaltion kielioppi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kalliokoski, Jyrki – Kotilainen, Lari – Pahta, Päivi (toim.) 2009: Kielet kohtaavat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kielilainsäädäntö 2001 = Kielilainsäädäntö. Kansainvälisoikeudelliset velvoitteet ja kansainvälinen vertailu / Språklagstiftning. Internationella förpliktelser och internationell jämförelse. Oikeusministeriö. Lainvalmisteluosaston julkaisu / Justitieministeriet. Lagberedningsadvdelningens publikation 1/2001. Helsinki: Hakapaino.

Kielilaki 148/1922.

Kielilaki. Eripainos 2004. Oikeusministeriö.

Kielilautakunta vaalii romanikieltä. Romano boodos 1/1999 s. 6

Kippola, Anna-Kaarina (toim.) 1989: Tuntematon pakolainen. Helsinki: Gaudeamus.

Kjellström, Rolf 2000: Samernas liv. Stockholm: Carlsson.

Koistinen, Anne 1989: Pohjoismaiset pakolaistutkimukset. Virikkeitä suomalaiseen tutkimustoimintaan. Helsinki: Helsinki.

Koivisto, Viljo 2002: Drabibosko liin. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Koivisto, Viljo 1984: Mustalaiset. Porvoo – Juva: WSOY.

Koivisto, Viljo. Romanikielen vaiheita Suomessa. Hiidenkivi 3/2001 s. 12–13.

Koivisto, Viljo 1994: Romano-finitiko-angliko laavesko liin. Helsinki: Painatuskeskus

Koivisto, Viljo 2001: Suomi–romani-sanakirja = Finitiko–romano laavesko liin. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koivukangas, Olavi 1996: From the midnight sun to the long white cloud. Finns in New Zealand. Turku: Institute of Migration.

Kokkarinen, Helinä 1993: Selvitys pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien vastaanoton kokemuksista kunnissa. Helsinki: Suomen kunnallisliitto, Suomen kaupunkiliitto ja Finlands Svenska Kommunförbund.

Kokko, Ossi 2007: Inkerinsuomen pirstaleisuus. Eräiden sijojen kehitys murteen yksilööistymien kuvastajana. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Kopsa-Schön, Tuula 1996: Kulttuuri-identiteetin jäljillä. Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Korhonen, Marika 1998: Suomalaisuuden prototyypit henkilökategorioiden ja kuvausulottuvuuksien näkökulmasta [Mikrotallenne]. Pro gradu -työ. Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Psykologian laitos.

Korhonen, Mikko 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Korhonen, Teppo – Räsänen, Matti 1989: Kansa kuvastimessa. Etnisyys ja identiteetti. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Korkman, Christina 1995: Tvåspråkighet och skriftlig framställning : en undersökning av tvåspråkiga elevers uppsatser i den finlandssvenska grundskolan. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Korpijaakko-Labba, Kaisa 2000: Saamelaisten oikeusasemasta Suomessa : kehityksen pääpiirteet Ruotsin vallan lopulta itsenäisyyden ajan alkuun. Kautokeino: Sámi instituhtta.

Kortteinen, Juhani 1996: Romanit ja muut perinteiset vähemmistömme.  Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa, s. 75–108.

Kovero, Camilla 2011: Språk, identitet och skola. 2,  Barn och ungdomar i svenska skolor i olika språkliga miljöer. [Helsingfors]:  Utbildningsstyrelsen.

Kuittinen, Virpi 2000: Ruotsin kieli ja suomenruotsalaisten asema keskustelunaiheina eduskunnassa 1945–1998. Pro gradu -työ. Turun yliopisto, valtio-oppi.

Kulonen, Ulla-Maija – Pentikäinen, Juha – Seurujärvi-Kari, Irja (toim.) 1994: Johdatus saamentutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kulttuuritilasto – Cultural Statistics 2013 (Tilastokeskus)

Kuosma, Tapio 1997: Ulkomaalaislaki ja hallintolainkäyttö. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Kuronen, Mikko – Leinonen Kari 2011: Historiska och nya perspektiv på svenskan i Finland. Tampere: Juvenes.

Kuurojen kielipoliittinen ohjelma 1994. Helsinki: Kuurojen liitto, viittomakielitoimikunta.

Kuurojen Liiton koulutuspoliittinen ohjelma 1992. Kuurojen Liitto Ry, Koulutusyksikkö.

Kylmänen, Marjo (toim.) 1994: Me ja muut: kulttuuri, identiteetti, toiseus. Tampere: Vastapaino.

Kyntäjä, Eve – Kulu, Hill 1998: Muuttonäkymät Venäjältä ja Baltian maista Suomeen. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Kära hurri! :  15 synvinklar på tvåspråkigheten i Finland = Rakas hurri! : 15 näkökulmaa kaksikielisyyteen 2012. Helsingfors: Schildts & Söderströms.

Käsillä kääntäjät. Kuurojen liiton viittomakielikeskuksen tiedotuslehti. Helsinki: Kuurojen liitto.

Laaksonen, Pekka – Mettomäki, Sirkka (toim.) 1996: Olkaamme siis suomalaisia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Laaksonen, Pekka – Virtaranta, Pertti (toim.) 1982: Ulkosuomalaisia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lahti, Mika 1999: Kurdipakolaisena Suomessa.Etnisen identiteetin rakentuminen pakolaisuudessa. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sosiaalityö.

Lahtinen, Outi 1999: Suomalaisuuden symbolit ja kollektiivinen itsearvostus [Mikrotallenne]. Pro gradu -työ. Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Psykologian laitos.

Lainio, Jarmo 1996: Finnarnas historia i Sverige. 3: Tiden efter 1945. Helsingfors: Finska historiska samfundet.

Lainio, Jarmo 1989: Spoken Finnish in Urban Sweden. Uppsala: Centre for multiethnic research.

Laitinen, Lea 1998: Dramaattinen preesens poeettisena tekona. Sanan voima,  s. 81–136.

Laki lasten päivähoidosta 875/1981.


Laki maahanmuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999.

Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa. 516/1991.

Laki valtion virkamiehilstä vaadittavasta kielitaidosta 149/1922.

Language learning and cross-border cooperation, 8.–12.9.1999, Lappeenranta, Finland: Finnish EU presidency conference. 2000. Helsinki: National Board of Education.

Lappalainen, Annamari 1996: Alkuperäiskansojen oikeudet ja Suomen saamelaiset. Pro gradu -työ. Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta.

Lappi, Päivi 2000: Viittomakielen lainsäädännöllinen asema. - Anja Malm (toim.), Viittomakieliset Suomessa, s. 71–77. Helsinki: Finn Lectura.

Latomaa Sirkku (toim.) 2007: Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Latomaa, Sirkku – Nuolijärvi, Pirkko 2002: The language situation in Finland. Current Issues in Language Planning.

Latšo diives. Romaniväestön koulutusyksikön tiedotuslehti. Helsinki: Opetushallitus.

Laurén, Ulla 1994: Tvåspråkiga och enspråkiga skolelevers skriftliga produktion : performans och kreativitet. Vasa: Universitas Wasaensis.

Lehti-Eklund, Hanna – Mazzarella, Merete – Saari, Mirja (red.) 1998: Samtalsstudier. Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

Lehtinen, Tapani – Shore, Susanna (toim.) 1991: Kieli, valta ja eriarvoisuus. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Lehtinen, Tuija 2002: Oppia kieli kaikki. Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Turku: Turun yliopisto.

Lehtonen, Tuomas M. S. (toim.) 1999: Suomi – outo, pohjoinen maa? Jyväskylä: PS-kustannus.

Leinonen, Therese – Tandefelt, Marika (2000): Svenskan i Finland – ett språk i kläm? Unga finlandssvenskars modersmål. Helsingfors: Swedish School of Economics and Business Administration.

Leitzinger, Antero 2006: Suomen tataarit: vuosina 1868-1944 muodostuneen muslimiyhteisön menestystarina. Helsinki: East-West Books Helsinki.

Leiwo, Matti 2001: Suomen romanikielen asemasta ja huollosta. Virittäjä 105 s. 281–290.

Leiwo, Matti 1999: Suomen romanikielen asemasta ja huollosta. Sadanmiehet. Aarni Penttilän ja Ahti Rytkösen juhlakirja, s. 127–139.

Lepola, Outi 2000: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi. Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Liebkind, Karmela (toim.) 1994: Maahanmuuttajat. Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Liebkind, Karmela (toim.) 2000. Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus. 

Liebkind, Karmela - Sandlund, Tom (red.) 2006. Räcker det med svenskan? Om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer.

Liebkind, Karmela - Moring, Tom - Tandefelt, Marika (eds.) 2007. The Swedish-Speaking Finns. Berlin:  Mouton de Gruyter ( International journal of the sociology of language. 187/188)

Lindberg, Dag (red.) 1996: Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.Svenskt i Finland : en informationsbroschyr om finlandssvenskarna. Helsingfors: Svenska Finlands folkting.

Lindgren, Anna-Riitta 2000: Helsingin saamelaiset ja oma kieli. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lindgren, Anna-Riitta 2001: Oikeus omaan kieleen. Virittäjä 105 s. 239–255.

Lindström, Jan 2003: Syntaksia suomenruotsalaisittain. Virittäjä 107 s. 545–567

Lojander-Visapää, Catharina 2001: Med rätt att välja. Språkval och språkstrategier i språkligt blandade hushåll i Helsingfors. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Loman, Bengt (ed.) 1974: Språk och samhälle II. Språket i Tornedalen. Lund: Gleerups.

Lonka, Eila – Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija (toim.) 2000: Kuulon ja kielen kuntoutus : vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Helsinki: Palmenia

Lounela, Paavo – Summa, Tarja 1994: Finland's Romani people. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.

Ludwig, Klemens 1990: Vainotut kansat. Kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kirja. Helsinki: Gaudeamus.

Lukiolaki. 477/1983.

Lundén, Thomas 1993: Språkens landskap i Europa. Lund: Studentlitteratur.

Löfström, Jamima 1995: Språk och attityder bland helsingforssvenska. Svenskan i Finland 3, s. 116–123.

Lönnqvist, Bo 1981: Suomenruotsalaiset. Jyväskylä: Gummerus.

Löytönen, Markku – Kolbe, Laura 1999: Suomi: maa, kansa, kulttuurit. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Martikainen, Tuomas – Haikkola, Lotta (toim.) 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Martikainen, Tuomas – Sakaranaho, Tuula – Juntunen, Marko (toim.) 2008: Islam Suomessa. Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

McRae, Kenneth D. – Helander, Mika – Luoma, Sari 1999: Conflict and compromise in multilingual societies 3, Finland. Helsinki: Finnish Academy of Science and Letters.

Majaniemi, Päivi – Lillberg, Eine 2000: Romanikielinen opettajankoulutustarve Suomessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihanke (OPEPRO), selvitys 6. Helsinki: Opetushallitus.

Malm, Anja (toim.) 2000: Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn lectura.

Mantila, Harri 2005: Suomi kansalliskielenä. Monikielinen Eurooppa.

Marjeta, Maarit 1999: Äidit ja tyttäret kahdessa kulttuurissa [Mikrotallenne] : somalinaiset, perhe ja muutos. Lisensiaatintyö. Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiologian laitos. Helsinki: Gaudeamus, s. 300–315.

Matinheikki-Kokko, Kaija – Pitkänen, Pirkko 2002. Immigrant policies and the education of immigrants in Finland. Teoksessa P. Pitkänen, D. Kalekin-Fishman ja G. Verma (red.), Education and immigration: Settlement policies and current challenges. London: Routledge Falmer. S. 48 –73.

Mattfolk, Leila 2011: Attityder till det globala i det lokala :  finlandssvenskar om importord.  Oslo :  Novus forlag.

Mattfolk, Leila 2011: Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan.  Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen.

Mattfolk, Leila 2911: Ideologies of standardisation: Finland Swedish and Swedish-language Finland / Jan-Ola Östman and Leila Mattfolk. -  Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe / Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (Eds.). - Oslo: Novus Press, 2011, s. 75–82

Mattila, Heidi 1998: ”Somali, se on mun oma kieli” Somalioppilaiden käsityksiä heidän omista viestintätaidoistaan. Laudaturtyö. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Melakari, Esko 2003: Finskan – ett svenskt språk: En kartläggning av det finska språkets ställning i det svenska samhället i början av 2000-talet. Stockholm: Norden.

Melakari, Esko 2003: Suomi – yksi Ruotsin kielistä. Suomen kielen asema Ruotsin yhteiskunnassa 2000-luvun alussa. Stockholm: Norden.

Meriläinen, Carita 1998: Turvallisen maan käsite turvapaikkaoikeudessa ja Suomen ulkomaalaislainsäädännössä. Tutkielma. Helsingin yliopisto, julkisoikeuden laitos.

Merisuo-Storm, Tuula 2002: Oppilaan äidinkielen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittyminen kaksikielisessä alkuopetuksessa. Turku: Turun yliopisto.

Miettinen, Seija (toim.) 1997: Monikulttuurista Suomea rakentamassa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Miiros, Maaria 1996: Elämää Somaliassa ja Suomessa. Somalien sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos.

Mikkola, Pirjo 2001: Kahden kulttuurin taitajaksi. Maahanmuuttajaoppilaan monikulttuurinen identiteetti, tavoitteet ja toiminta. Turun yliopisto 2001

Mikkonen, Pirjo (toim.): Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä. Helsinki:  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Moring, Charlotte - Oker-Blom, Gun (red.) 2000: Vad vet vi om oss? Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Mustalaiset vähemmistönä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietoa mustalaisuudesta ja yhteiskunnan palveluista. Mustalaisasiain neuvottelukunta 1981. Helsinki: VAPK.

Mustalaiskielityöryhmän mietintö 1982. Helsinki.

Muukkonen, Marita – Sakaranaho, Tuula (toim.) 2000: Kassandra. Kertomuksia suomalaisuudesta. Helsinki: Kääntöpiiri.

Mård, Karita 1994: Andraspråksförståelse i språkbadsdaghem. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Nationalspråksutredningen 2011. Helsingfors:  Utbildningsstyrelsen.

Nerweyi, Faik 1991: Kurdit. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus.

Netyl'ko E. A. (red.) 1998: Finny v Rossii: istoriâ, kul'tura, sud'by : sbornik nau…nyh statej. Petrozavodsk: Izdatel'stvo Petrozavodskogo universiteta,

Nevalainen, Helena (toim.) 1992: Monikulttuurisuus ja vähemmistöjen oikeudet -seminaari, Kulttuuritalo 10.–11.03.1992 : seminaariraportti. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta.

Niemelä, Tuija 1980: Chilen pakolaisten sopeutuminen Suomeen. Helsinki: VAPK.

Nikula, Kristina 1998: Språkvård till döds? Eller Finlandssvenskan, språkvården och ordböckerna. Svenskan i Finland 3, s. 119–137.

Nissilä, Leena – Vaarala, Heidi – Martin, Maisa (toim.) 2003: Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto.

Noronen, Visa 1998: Moniääninen EU-suomalaisuus. Ryhmäidentiteetit kansanedustajien turvallisuuspoliittisessa puheessa. Pro gradu -työ.  Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, sosiaalipsykologia.

Nuolijärvi, Pirkko 2003: Finlands invandrarspråk. Språk i Norden, s. 41–50

Nuolijärvi, Pirkko 2000: Finska, svenska, samiska och andra språk i det tvåspråkiga Finland. Språk i Norden 2000, s. 96–103

Nuolijärvi, Pirkko 2014: The Institute for the Languages of Finland's Attitudes and Policies towards English. Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik = International yearbook of European sociolinguistics = Annuaire international de la sociolinguistique européenne. - Berlin/München/Boston : De Gruyter GmbH. 28 (2014), s. 89–104

Nuolijärvi, Pirkko 2014: Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization.  Korea : The National Institute of the Korean Language. (Proceedings of the 2012 International Academic Conference of the National Institute of the Korean Language). S. 113–134

Nuolijärvi, Pirkko 2002: Soome keel teaduskeelena. Eesti keel teaduskeelena Euroopa liidus. ?

Nuolijärvi, Pirkko 2005: Suomen kielen tulevaisuus muuttuvassa maailmassa. Tieteessä tapahtuu. 7/2005, s. 5–12.

Nuolijärvi, Pirkko 2005: Suomen kielet ja kielelliset oikeudet - Monikielinen Eurooppa. Helsinki: Gaudeamus, s. 283–299

Nuolijärvi, Pirkko 2003: Suomen uusi kielilaki. Teoksessa Kotimaana suomen kieli.  Helsinki:  Äidinkielen opettajain liitto. S. 43–47

Nuolijärvi, Pirkko 2004: Suomi kieliyhteisönä. Suomen kulttuurihistoria 4. Koti, kylä, kaupunki. Helsinki : Tammi. S. 503–507


Nuolijärvi, Pirkko 2011: Svenskan och finskan i Finland ur ett globalt och lokalt perspektiv. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2011. -  Historiska och litteraturhistoriska studier. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland.  86 (2011),  s. 173–182

Nuolijärvi, Pirkko 2005: Svenskans ställning i Finland på 2000-talet.  Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden. Hyldest til Vigdís Finnbogadóttir Íslands præsident 1980–1996.  Haslev: Nordisk kulturfond. S. 136–147 

Nuolijärvi, Pirkko 2002: Yksilön kielelliset oikeudet Suomessa. Virittäjä, s. 385–397.

Nuolijärvi, Pirkko 2003: Uusi kielilaki voimaan 2004. Kielikello 4/2003, s. 12–15.

Nyholm. Leif (red.) 1991: Språkmöte i Finland. Invandring och språklig anpassning på 1800-talet. Kielet kohtaavat. Siirtolaisuus ja kielellinen sopeutuminen 1800-luvun Suomessa. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Nyholm, Sara  2012: Närpesungdomars intraspråkliga beteende : en attitydundersökning med framtidsperspektiv. Vaasan yliopisto.

Oinonen, Liisa 1999: Vietnamilaisia, suomalaisia vai suomenvietnamilaisia? : pääkaupunkiseudun vietnamilaisten etnisyys ja identiteetti 1990-luvlla. Helsinki: Väestöliitto.

Ojala, Outi – Vuolasranta, Miranda 1998: Statement from the Working group assigned to monitor and revise the Finnish Government's equality programme. Minorities and women. A report from the Åland Minority Days in October 1997 ,s. 153–155.

Olin, K.-G. 2000: Afrika-feber. Jakobstad: Olimex.

Ollikainen, Marketta: Romani tulossa vähemmistökieleksi Ruotsissa. Latšo diives 1/1998. s. 14.

Ollikainen, Marketta: Romanikieltä kehitetään puhekielen pohjalta. Latšo diives. 1/1999, s. 12–13.

Ollikainen, Marketta: Romanit suomalaisessa yhteiskunnassa. Dialogi 1/2000,  s. 32–33.

Ollikainen, Marketta 1995: Vankkurikansan perilliset : romanit, Euroopan unohdettu vähemmistö. Helsinki: Yliopistopaino.

Olthuis, Marja-Liisa 2000: Inarinsaamen kielen vuosisadat. Virittäjä 104, s. 568–575.

Olthuis, Marja-Liisa 2002: Inarisaami - a minority in a minority. Teoksessa  Samiska i ett nytt årtusende , s. 97–102. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet.

Olthuis, Marja-Liisa 2003: Sanaston aktiivisen kartuttamisen metodiikkaa. Mallina inarinsaameen luodut biologian uudissanat. Virittäjä 107 s. 529–544

Olthuis, Marja-Liisa 2003: Uhanalaisen kielen elvytys: esimerkkinä inarinsaame. Virittäjä 107, s. 568–579

"Once a jolly swagman..."  Essays on migration in honour of Olavi Koivukangas on his 60th birthday 2001. Institute of migration. Turku: Institute of migration.

Ordqvist, Mona: Vad ska skolan ta sig till med elever som Nilla? Nordic Child Language Symposium (1998): Proceedings of th seventh nordic child language symposium : Oulu 27–28 November 1998, s. 174–178.

The other languages of Europe - edited by Guus Extra and Durk Gorter 2001.  Clevedon: Multilingual Matters . - 454 s. : taul. (Multilingual matters ; 118)

Paananen, Seppo (toim.) 2005: Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.

Paananen, Seppo 2005: Somalialaiset ja venäläiset.  Maahanmuuttajat silmätikkuina. Hiidenkivi 4/2005 s. 18–19

Paikkala, Sirkka: Erfarenhet av namngivning i en tvåspråkig kommun.  Språkbruk 4/1995 s. 9–13.

Paikkala, Sirkka – Pitkänen, Sirkka – Slotte, Peter 1997: Tarvitaanko Suomessa paikannimilakia? Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Paikkala, Sirkka – Pitkänen, Ritva Liisa – Slotte, Peter 1999: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Parhankangas, Outi 2000: Kun ulkomaat tuli meille. Kulttuurisia malleja 1990-luvun lopun suomalaisessa turvapaikanhakijoiden vastaanottotyössä. Helsinki: Työministeriö.

Peltola, Olavi 1997: Dios le guarde. Aurinkorannikon suomalaiset. Torremolinos: Asociación Finlandesa Costa del Sol.

Peltomaa, Jaakko: Romaanikielen opetusta halutaan Rovaniemen kouluihin : Lapin mustalaiskulttuuri unohtui saamelaisuuden jalkoihin. Lapin kansa 9.3.1997, s. 22.

Pennanen, Jukka - Näkkäläjärvi, Klemetti (toim.) 2003: Siiddastallan – from LAPP Community to Modern Sámi Life.  Inari: Sámi Museum.

Pentikäinen, Juha - Hiltunen, Merja (toim.) 1997: Suomen kulttuurivähemmistöt 1997. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta.

Peruskoululaki 476/1989.

Perusopetuslaki 628/1998.

Pirttisaari, Helena 2003: Muutos ja variaatio Suomen romanin verbien taivutustyypeissä. Virittäjä 107, s. 508–528.

Pirttisaari, Helena 2004: Variation and change in the verbal morphology of Finnish. Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. Joensuu: University of Joensuu. S. 178–184.

Pitkänen, Pirkko (toim.) 1997: Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Helsinki: Edita

Pitkänen, Ritva Liisa –  Suni, Helena – Tanner, Satu 1996: Kielen kannoilla. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. Helsinki: Edita.

Pulma, Panu 2006: Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Punkari, Anu 1999: Elämäntapaa etsimässä. New Yorkin suomalaisten maailman rakentuminen puheessa. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto.

Puromies, Maija 2000: Saamelaislasten saamen kielen taito Enontekiöllä 1999. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Pälli, Pekka 2003: Suomi toisena kielenä : sosiolingvistisiä kysymyksenasetteluja. Kielikuvia. Nykysuomen seuran tiedotuslehti. 2/2003, s. 7–17.

Pöyhönen, Sari – Luukka, Minna-Riitta (toim.) 2007: Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Rahikainen, Marjatta: The last travellers : Gypsies and Lapps on the way to modern society. The European legacy: toward new paradigms 3/199 , s. 50–61.

Rainò, Päivi 2004: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä [Elektroninen aineisto] (E. summary: The emergence and development of personal name signs among sign language users).  Helsinki : Kuurojen liitto.

Rainò, Päivi 1999: Suomalaisen viittomakielen lautakunta. Virittäjä 103, s. 241–245.

Rainò, Päivi 1995: Suomi kuurojen toisena kielenä. Virittäjä 99, s. 413–420.

Raittila, Pentti (toim.) 2002: Etnisyys ja rasismi journalismissa. Helsinki : Suomen Journalistiliitto.

Rantanen, Päivi 1997: Suolatut säkeet. Suomen ja suomalaisten diskursiivinen muotoutuminen 1600-luvulta Topeliukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Raukko, Jarno – Östman, Jan-Ola 1994: Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen. University of Helsinki: Department of General Linguistics.

Reuter, Mikael 2003: Ny språklag i Finland. Språk i Norden. Oslo: Novus, s. 105–116.

Reybekiel, Bebs 1990: Kotina kolme maailmaa : suomalaisten romanilasten kasvumahdollisuudet Ruotsissa ja Suomessa. Helsinki: Sosiaalihallitus.

Roinila, Mika 2001: Finland-Swedes in Canada : migration, settlement and ethnic relations. Turku: Institute of Migration.

Romanikielen lautakunnan suosituksia. Romano boodos 1/2000, s. 9.

Romanilapsen maailma. Romanilasten päivähoitotyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveyshallitus 1991. Helsinki: VAPK.

Romano boodos : Suomen mustalaislehti. Helsinki: Mustalaislähetys.

Saamenkielisen aineenopettajakoulutuksen työryhmä 1999: Saamenkielisten opettajien koulutus. Helsinki : Opetusministeriö.

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen rahoitustyöryhmä 1998: Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen rahoitus. [Helsinki]: Opetusministeriö.

The Saami. Acultural encyclopaedia 2005. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Saari, Mirja 2005: Ruotsin kieli Suomessa.  Teoksessa Monikielinen Eurooppa. Helsinki: Gaudeamus. S. 316–337.

Sabour, M'hammed 1999: Suomalainen unelma : tapahtumia ja tulkintoja Suomesta ja suomalaisista. Joensuu: Joensuu University Press.

Salminen, Outi 1997: Entisestä Jugoslaviasta tulleiden pakolaisten kotoutuminen : "täällä on kaikki hyvin, mutta...". Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Sammallahti, Pekka – Lahti, Raimo – Yli-Paavola, Jaakko – Velling, Rauno 1998: Saamelaiset – 35 000 vuotta [Videotallenne]. Helsinki: Helsingin yliopiston tiedotus.

Sandström, Caroline 2011: Finska lån och hur de anpassas i de svenska dialekterna i Finland. -  Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid  Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010 / utgivna av  Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. - Uppsala. S. 249–257

Sarhimaa, Anneli (2013): Karjalan kieli Suomessa : ELDIA-projektin tuloksia / Anneli Sarhimaa ; [editor-in-chief Johanna Laakso]. Mainz ;  Wien ; Helsinki ; Tartu ; Mariehamn ;  Oulu ; Maribor:  ELDIA. Studies in European language diversity, 2192-2403 ;  27.1

Sarhimaa, Anneli (2013): Karjalan kieli Suomes : ELDIA-projektan tuloksii /  Anneli Sarhimaa ; lyhendetys suomenkielizes raportas livvikse kiändi Martti Penttonen ; [editor-in-chief Johanna Laakso]. Mainz ;  Wien ; Helsinki ; Tartu ; Mariehamn ;  Oulu ; Maribor:  ELDIA. Studies in European language diversity, 2192-2403 ;  27.2

Sarhimaa, Anneli (2013): Karjalan kieli Suomes : ELDIA-projektan tuloksie /  Anneli Sarhimaa ; suomenkielizes lyhennelmäs varzinkarjalaksi kiändännyh Paavo Harakka ; [editor-in-chief Johanna Laakso]. Mainz ;  Wien ; Helsinki ; Tartu ; Mariehamn ;  Oulu ; Maribor:  ELDIA. Studies in European language diversity, 2192-2403 ;  27.3

Sarhimaa, Anneli (2013): Karjalan kieli Šuomešša : ELDIA-projektin tulokšie /  Anneli Sarhimaa ; lyhennykšen šuomenkieliseštä raportista vienakš̌̌̌i kiänti Valentina Karakina ; [editor-in-chief Johanna Laakso]. Mainz ;  Wien ; Helsinki ; Tartu ; Mariehamn ;  Oulu ; Maribor:  ELDIA. Studies in European language diversity, 2192-2403 ;  27.4

Satta, Erika –  Valkeapää, Sunna 2000: Opettajan suhtautuminen kaksikielisyyteen ja saamelaisuuteen Norjan ja Suomen saamelaisalueella. Pro gradu -työ. Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, luokanopettajakoulutus.

Saukkonen, Pasi (2013): Erilaisuuksien Suomi : vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Helsinki: Gaudeamus.

Saukkonen, Pasi 2011: Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? :  selvitys mediakeskustelusta Suomessa = Varför irriterar finlandssvenskarna? : en medieanalys med sammandrag på svenska. Helsinki: Magma.

Savolainen, Leena 1995: The Electronic Dictionary of Finnish Sign Language: the search through sign language. International studies on sign language and communication of deaf 29, s. 347–356.

Savolainen, Leena 1995: Finnish sign language: Finnish dictionary: defining the head signs. Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi: Skrifter , s. 359–364.

Savolainen, Leena: Suomalaisen viittomakielen lautakunta aloittaa toimintansa. Käsillä kääntäjät 2/1997.

Savolainen, Leena 1996: Uraauurtavaa viittomakielen sanakirjatyötä Suomessa. Kielen kannoilla. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta, s. 137–145.

Scheinin, Martin 1999: Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (PL 17§). - Pekka Hallberg (toim.), Perusoikeudet, s. 533–559. Helsinki: Werner Söderström lakitieto.

Scheinin, Martin – Dahlgren, Taina (toim.) 2001: Toteutuvatko saamelaisten ihmisoikeudet. Helsinki: Yliopistopaino.

Seikkula-Leino, Jaana 2002: Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoritusmistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa. Turku: Turun yliopisto.

Serkkola, Ari 1992: Somalia: taival suvun ja valtion varjossa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Seurujärvi-Kari, Irja (toim.) 2000: Beaivvi mánát. Ssaamelaisten juuret ja nykyaika. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Seurujärvi-Kari, Irja – Kulonen, Ulla-Maija (eds.) 1996: Essays on indigenous identity and rights. Helsinki : Helsinki University Press.

Seurujärvi-Kari, Irja 2005: Saamen kieli ja saamelaisten kielelliset oikeudet.  - Monikielinen Eurooppa, s. 338–357. Helsinki: Gaudeamus.

Sihvo, Hannes (toim.) 2001: Toisten Suomi eli mitä meistä kerrotaan maailmalla. Jyväskylä: Atena.

Siirtolaiskulttuuritoimikunnan mietintö XIII. Euroopan ulkopuolisten kielten tulkkien koulutus ja tulkkipalvelujen kehittäminen. Komiteanmietintö 1989:35. Helsinki: VAPK.

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö XII. Suomen maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikka. Komiteanmietintö 1988:41. Työministeriö. Helsinki: VAPK.

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö XIV. Suomi ja ihmisten liikkuvuus muuttuvassa Euroopassa. Komiteanmietintö 1990:46. Työministeriö. Helsinki: VAPK.

Sillanpää, Nelma – edited by Edward W. Laine 1994: Under the northern lights : my memories of life in the Finnish community of Northern Ontario. Hull: Canadian Museum of Civilization.

Skutnabb-Kangas, Tove 1988: Vähemmistö, kieli ja rasismi. Helsinki: Gaudeamus.

Skutnabb-Kangas, Tove 338–357 Phillipson, Robert (eds.) 1994: Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Slotte, Peter: Vägnamn på två språk. Språkbruk 2/1995, s. 3–7.

Språkpolitik : Rapport från ASLA:s höstsymposium Göteborg, 9-10 november 2000 / utgiven av Sally Boyd, Beatriz Dorriots, Monica Haglund-Dragic, Roger Källström. Uppsala: ASLA, 2002

Stefanovi´c, Vedran – Summa, Tarja 1995: Jugoslaviasta Suomeen. Entisen Jugoslavian alueen pakolaiset Suomessa. Helsinki: SMS-tuotanto.

Ståhlberg, Krister (red.) 1995: Finlandssvensk identitet och kultur. Åbo: Åbo Akademi, institutionen för offentlig förvaltning.

Suikki-Honkanen, Katri 1996: Los Pacos . Suomalaiskylä Espanjassa. Turku: Turun yliopisto.

Sundman, Marketta 1998: Barnet, skolan och tvåspråkigheten. Helsinki: Yliopistopaino.

Sundman, Marketta 1994: Kaksikielisyys ja vähemmistökieli. Ensikielenä suomalaiskieli, s. 60–70.

Sundman, Marketta 1994: Suomenruotsalaiset ja kaksikielisyys. Ensikielenä suomalaiskieli,  s. 87–99.

Sundman, Marketta: Tvåspråkiga helsingforsare – vinnare eller förlorare?  Språkbruk 1/1997 s. 13–17.

Suni, Minna 1996: Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito peruskoulun päättövaiheessa. Helsinki: Opetushallitus.

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja 1998. Helsinki: KL-Support.

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.Täydennyssosa 1 : Numeroita ja lukumäärien ilmaisuja 2002. Helsinki: KL-Support.

Suomen pakolaispolitiikka. Pakolaisasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 3/1989. Helsinki: VAPK.

Suomen perustuslaki/Finlands grundlag 731/1999.

Suonoja, Kyösti – Lindberg, Väinö 1999: Romanipolitiikan strategiat. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Svanberg, Ingvar – Runblom, Harald (red.) 1988: Det mångkulturella Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter. Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet. Stockholm: Gidlunds bokförlag.

Swedish in Finland. An introduction 1997. Helsingfors: Swedish Assembly of Finland.

Svenska språkets vandring i Finlands historia 2007 / såsom uppfattad och här nedtecknad av Reinhold Enqvist. Grankulla.

Svenskan i Finland 4: Föredrag vid fjärde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Åbo 25–26 april 1997. Åbo: Åbo Akademi.

Svenskan i Finland 5: Föredrag vid femte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Joensuu 7–8.5.1999. Joensuu: Ruotsin kieli, Joensuun yliopisto, 2000.

Söderman, Thérèse 1999: Flykting i ett tvåspråkigt land : effekter av svenska och finska som andraspråk. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Takala, Marjatta: Mikä kieli ja miten kuuroille esikoululaisille? Opetuskokeilu kuulovammaisten koulussa lukuvuosina 1993–1994 ja 1994–1995. Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti. 1/1996 s. 11–18.

Takkinen, Ritva: 2–3 -vuotiaan viittoma-artikulaatio. Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti 1/1990, s. 1–6.

Takkinen, Ritva: Foneettisfonologinen aspekti kuuron lapsen viittomakielen kehityksessä. Kielitieteen päivät (1995): Kielten kuulossa: kielitieteen päivät Jyväskylässä 5. ja 6.5.1995, s. 267–273.

Takkinen, Ritva: Kuinka lapset omaksuvat viittomakielen. Käsillä kääntäjät 1/1994, s. 19–25.

Takkinen, Ritva: Kuinka pienet lapset viittovat.  Kuurojen lehti. 3/1990 ,s. 9–10.

Takkinen, Ritva 1996: Kuuro lapsi kielen ja kulttuurin lähteillä. Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta, s. 146–154.

Takkinen, Ritva: Kuuro lapsi – viittomakieli – puheterapeutti. Puheterapeutti 2/1995, s. 7–10.

Takkinen, Ritva: Kuuron lapsen perhe – kaksikielinen perhe. Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti 3–4/1995, s. 71-76.

Takkinen, Ritva 1994: Kuuron lapsen viittomakielen kehitys. Teoksessa Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys, s. 245–267.

Takkinen, Ritva 1995: Phonological acquisition of sign language. A deaf child's developmental course from two to eight years of age.

Takkinen, Ritva: Sign articulation at the age of 2.3–3.4 years. Studies in logopedics and phonetics, s. 233–244.

Takkinen, Ritva 1996: Suomalainen viittomakieli yksi kotimaisista kielistämme.  Kuuskymppinen, s.. 277–292.

Takkinen, Ritva: Vanhempien ja lasten välinen kommunikaatio on monipuolista vuorovaikutusta. Käsillä kääntäjät 4/1993, s. 21–25.

Takkinen, Ritva: Vuorovaikutuksen riemu vanhempien ja lasten välillä. Nappi 4/ 1994, s. 14–15.

Tandefelt, Marika 1995: Finlands svenskar i det 20e seklet. Helsingfors: Svenska Finlands folkting.

Tandefelt, Marika 2001: Finländsk tvåspråkighet. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

Tandefelt, Marika 1988: Mellan två språk. En fallstudie om språkbevarande och språkbyte i Finland. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Multiethnica Upsaliensia 3, Uppsala.

Tandefelt, Marika 1996: På vinst och förlust : om tvåspråkighet och språkförlust i Helsingforsregionen. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

Tani, Sirpa – Tammilehto, Mika – Westerholm, John (toim.) 1998: Helsinki etnisenä alueena. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Toivainen, Kirsti – Toivainen, Jorma 1994: Ensikielenä suomalaiskieli. Suomalaiskielten omaksumistutkimuksen I seminaari Turussa ja Askaisissa 27.–30.8.1992, II seminaari Turussa ja Nauvossa 23.–26.9.1993. Turku: Turun yliopisto.

Torvinen, Taimi 1989: Kadimah. Suomen juutalaisten historia. Helsinki: Otava.

Tran Minh Canh ym. 1990: Vietnam. Lohikäärmeenpojan maa. Sosiaalihallitus. Helsinki: VAPK.

Tuomarla, Irmeli – Tamminen-Levä, Eila (toim.) 1989: Kohtauspaikkana Suomi. Pakolaistyötä käytännössä. Sosiaalihallitus. Helsinki: VAPK.

Tuomi-Nikula, Outi 1989: Saksansuomalaiset. Tutkimus syntyperäisten suomalaisten akkulturaatiosta Saksan Liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä. Helsinki: SKS.

Tuomioja, Erkki 2000: Ihmisoikeudet ja Suomen ulkopolitiikka. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selvitys Suomen hallituksen ihmisoikeuspolitiikasta 29.11.2000. Helsinki: Ulkoasiainministeriö.

Tuulentie, Seija 2001: Meidän vähemmistömme : valtaväestön retoriikat saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa. Helsinki: SKS.

Ulkomaalaisasetus 1.3.1991 No 449/1991.

Ulkomaalaislaki 22.2.1991 No 378/1991.

Uola, Mikko 1998: Kiinan kuu ja Euroopan aurinko. Tampere: Digiprint Finland.

Uusi kielilaki. Ny språklag. Kielilakikomitean mietintö 2001:3. Helsinki.

Wahlström, Riitta 1996: Suvaitsevuuteen kasvattaminen. Erilaisuus on rikkautta. Porvoo : WSOY.

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006. Helsinki: Oikeusministeriö.

Valtonen, Kathleen 1999: Pakolaisten kotoutuminen Suomeen 1990-luvulla. Helsinki: Työministeriö.

Wande, Erling (red.) 1990: Att forska om språkliga minoriteter. Stockholm Studies in Finnish Language and Literature 7. Department of Finnish, Stockholms University.

Vanhat ja uudet vähemmistöt Suomessa : tietoa maahanmuuttajille Suomen perinteisistä vähemmistöistä 1998. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Vartiainen-Ora, Päivi 1996: Paossa. Perusasiaa pakolaisista meillä ja muualla. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto.

Vehkakoski, Vellamo 2002: Maahanmuuttajista kieliopetusta saavat lähinnä vain pakolaiset. Helsingin Sanomat 10.2.2002.

Vehmas, Raino 1961: Suomen romaaniväestön ryhmäluonne ja akkulturoituminen. Turku

Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin maahanmuuttajien kieltä ja kulttuuria tukeva toiminta 2002. Tiedonantoja ja katsauksia 5/2002.

Westerholm, John 1999: Kansa ja alue. Suomenruotsalaiset osana kansakuntaa ja valtiota. Teoksessa Suomi : maa, kansa, kulttuurit , s. 278–289.

Viittomakielisten asema paremmaksi. Ohoi . Oikeushallinnon tiedotuslehti 1/1997,  s. 21.

Virkkunen, Päivi 1996: Kuurot kaksikielisyyden valossa. Kuurojen opiskelijoiden suomen kielen sanaston hallinnasta. Teoksessa Suomenoppijan kieli tutkimuskohteena,  s. 166–175.

Virtanen, Leea 1988: Suomalainen kansanperinne. Porvoo: WSOY.

Virtaranta, Pertti – Jönsson-Korhola, Hannele – Martin, Maisa – Kainulainen, Maija 1993: Amerikansuomi. Helsinki: SKS.

Visapää, Catharina 1996: ”Varför sku' de tala svenska". Språklig självidentifikation och språkbruk bland 13-åringar i en Helsingfors skola, med tyngdpunkt på de "tvåspråkiga". Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Vitikainen, Joanna:  Asennoituminen pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin Länsi-Savo -lehdessä : vertailussa albaaneista ja romaneista kertovat sanomalehtiuutiset. Pro gradu -työ. Vaasan yliopisto, viestintätieteiden laitos, viestintätieteet.

World Commision on Culture and Development 1994: Majority-minority relations. The case of the Sami in Scandinavia. Report. Guovdageaidnu: Nordic Sami Institute.

Vuolab, Kaarina (toim.) 2000: Kukapa se sinäkin olet? Saamen kansallispäivän seminaari 6.2.1998 Oulussa. Oulu: Oulun yliopisto.

Vuolasranta, Miranda: The position of the Romani in the CSCE countries. Report from the CSCE seminar on the human dimension (Warsaw 20–23 September 1994) – Indigenous and tribal peoples' rights: 1993 and after. Rovaniemi : Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland, 1995 (Juridica Lapponica 11), s. 234–240.

Vuolasranta, Miranda: Romani culture's view on equality. – Minorities and women. A report from the Åland Minority Days in October 1997, s. 147–152.

Yusuf Omer Abdi 1992: Somalina Suomessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Ågren, Marja 2006: "Är du finsk, eller ...?" : en etnologisk studie om att växa upp och leva med finsk bakgrund i Sverige. Göteborg: Göteborgs universitet

Åkerlund, Anette 2004: Romaninuorten kieli Suomessa. Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. Joensuu: University of Joensuu  s. 237-239

Ängeslevä, Minna: Kohennusta vähemmistöjen opettajankoulutukseen.  Opettaja 11/2000, s. 18–19.