Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suomen murteiden lauseoppi

Hankkeessa (2008–2011) tutkittiin lauserakenteeseen liittyviä ilmiöitä ja vaihtelua suomen murteissa. Murteiden sanastosta sekä äänne- ja muotopiirteistä on kerätty runsaasti tietoa ja niitä on tutkittu paljon, mutta lauserakenteiden alueellisesta moninaisuudesta tiedetään huomattavasti vähemmän.

Päätavoitteena oli täyttää tutkimuksen aukkoja, aiheina muun muassa erilaisten verbiyhtymien ja passiivia muistuttavien rakenteiden käyttö sekä vaihtelevat tavat rakentaa kysymyslauseita. Hankkeen tulokset täydentävät tietämystä sekä murre-eroista että yleisemminkin puhutun suomen lauserakenteista.

Toisena tavoitteena oli kokeilla uusia aineistonhankintatapoja. Aineistoa kerättiin muun muassa videoimalla asiointeja kampaamoissa ja liikkeissä. Lisäksi videoitiin eri-ikäisiä ihmisiä tekemässä yhteisiä tehtäviä ja myös juteltiin ihmisten kanssa vapaamuotoisesti. Hankkeessa käytettiin myös aiempia laajoja murreaineistoja, jotka on kerätty pääasiassa haastattelemalla, ja edistettiin näiden aineistojen käytettävyyttä.

Hanketta rahoitti Suomen Akatemia. Siihen osallistui suomen kielen tutkijoita Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoista sekä Åbo Akademista.