Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Puhuttu kieli

Puhuttu kieli on vaihtelevaa. Eri paikkakunnilla asuvat, eri ikäiset ja erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin kuuluvat puhuvat eri tavoin. Puhetapaa vaihdetaan myös tilanteen ja puhekumppanin mukaan. Vaihtelu ei kuitenkaan ole sattumanvaraista. Kuten muitakin olemisen ja elämisen tapoja, myös puhumisen tapoja ohjaavat monenlaiset sosiaaliset normit.

Puhutussa kielessä merkitykset syntyvät paitsi käytetyistä sanoista ja ilmauksista myös niiden lausumisen tavasta. Esimerkiksi rytmi ja sävelkulku vaikuttavat puheen tulkintaan. Keskusteltaessa kasvokkain merkityksiä välitetään puheen lisäksi kehollisella toiminnalla, muun muassa ilmeillä ja eleillä.

Puhuminen on ajassa etenevä tapahtuma, johon vastaanottajakin yleensä osallistuu. Puhutussa kielessä harkinta, suunnitelman muutokset ja korjaukset ovat havaittavissa ja merkityksellisiä. Keskustelussa myös puheen tulkinta ja ymmärrysongelmat voidaan ilmaista heti. Keskustelu onkin sosiaalista toimintaa, jossa puhutun kielen merkityksiä ja rakenteita jatkuvasti päivitetään.