Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Hallinnon lehdistötiedotteiden muuttuminen (1996–2006)

Hanke Hallinnon lehdistötiedotteiden muuttuminen alkoi syksyllä 1999. Kyseessä oli Salli Kankaanpään väitöskirjatutkimus, ja väitöskirja Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli valmistui vuonna 2006.

Hankkeessa tutkittiin kielitieteen menetelmin hallinnon lehdistötiedotteiden kieltä ja sen muutoksia 1970-luvun lopusta 1990-luvun loppuun. Aineisto koostui Helsingin kaupungin rakennusviraston lehdistötiedotteista vuosilta 1979–1980 ja 1998–1999. Tekstejä tarkasteltiin kontekstissaan, johon kuuluvat tiedotteiden tuotanto- ja kulutuskäytännöt virastossa ja tiedotusvälineissä sekä kuntien tiedottamista säätelevät lait ja suositukset. Tuloksia voi soveltaa viranomaisten ja muidenkin organisaatioiden tekstien kehittämiseen.

Tutkimuksen tärkein taustateoria oli kriittinen tekstintutkimus, ja lisäksi sovellettiin mm. systeemis-funktionaalisen kieliopin metafunktioteoriaa, poeettisen funktion teoriaa ja suomalaista syntaksin tutkimusta. Tutkimusmenetelmänä oli lingvistinen tekstianalyysi, jota täydennettiin haastatteluin.

Tuloksia

Lehdistötiedotteet ovat muuttuneet kokonaisrakenteeltaan kirjemäisistä uutismaisiksi, ja tiedotteiden kieli on tullut markkinoivammaksi.

Sekä vanhat että uudet tiedotteet ovat kieleltään enimmäkseen konkreettisia ja yksityiskohtaisia. Niille ovat tyypillisiä konkreettinen sanasto, erisnimet ja termit sekä määritteet, adverbiaalit ja rinnastukset, joilla esitetään yksityiskohtaisesti etenkin paikkoja (”Kehä I:n länteen menevälle ajoradalle - - Klaneettipolun ja Vihdintien välille”) ja hallinnon organisaatioita (”Helsingin kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto, rakennusviraston puisto-osasto ja kaupunkisuunnitteluviraston ympäristötoimisto”).

Tiedotteissa ohjaillaan kaupunkilaisia ilmauksin, jotka yleensä ovat sellaisinaan julkaistavissa tiedotusvälineiden nimissä (esim. ”viemärikaivot on pidettävä vapaina”, ”autoilijoita pyydetään siirtämään autonsa”). Suostutteleva ohjailu on ajan mittaan lisääntynyt, ja uusissa tiedotteissa käytetään myös imperatiivilauseita (”älä hae joulupuuta kaupungin metsästä”) ja verbittömiä direktiivejä (”kiinteistönhoitajat nyt huolellisuutta!”), joilla rakennetaan suoraa vuorovaikutusta.

Uusissa tiedotteissa esiintyy poeettisia piirteitä, kuten alkusointua, metaforia ja jopa sanaleikkejä, joilla herätetään lukijan huomio etenkin otsikoissa sekä painotetaan tekstien keskeistä sisältöä (esim. ”kakaton kaupunki sai iloiset haukut”). Uusissa tiedotteissa esiintyy myös tyyliltään arkisia sanoja (”duunari”, ”pytinki”), joilla tiedotustilanteesta rakennetaan epävirallista.

Tiedotteiden muutoksia selittää, että tiedotus on muuttunut ammattimaisemmaksi ja tiedotusympäristö ideologialtaan markkinoivammaksi.

Julkaisut

Kankaanpää, Salli 2006: Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kankaanpää, Salli 2007: Språk i förändring i kommunala pressmeddelanden i Finland. – Pia Jarvad & Ida Elisabeth Mørch (toim.), Klart sprog er godt sprog. Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Gillleleje 15.-17. november 2006. Dansk Sprognævn, 2007 (Dansk Sprognævns skrifter 38). S. 41-51.

Kankaanpää, Salli 2002: Tiedottamisesta imagomarkkinointiin. Viraston lehdistötiedote ennen ja nyt. – Teoksessa Vesa Heikkinen (toim.), Virkapukuinen kieli. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. S. 53–72.

Kankaanpää, Salli 2001: From letters to news reports: Diachronic changes in Finnish municipal press releases 1979–1999. – W. Vagle & K. Wikberg (toim.), New Directions in Nordic Text Linguistics and Discourse Analysis: methodological issues. Proceedings from the NordText Symposium, University of Oslo, January 7–9 2000. Oslo: Novus 2001. S. 229–242.

Kankaanpää, Salli 2001: Vaatimattomasta faktojen kertojasta määrätietoiseksi mielikuvamarkkinoijaksi: Helsingin kaupungin lehdistötiedotteiden tekstianalyysia. – Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41. Oulun yliopisto, Oulu 2001. S. 116–127.

Kankaanpää, Salli 1999: Tekstit muuttuvassa työssä. Kriittinen analyysi rakennusviraston lehdistötiedotteista 1980 ja 1999. – Mirjaliisa Charles & Pirjo Hiidenmaa (toim.), Tietotyön yhteiskunta kielen valtakunta Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2001. (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) vuosikirja 2001/nro 59). S. 263–303.