Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

8.9.2016 7.06

Jäsenmäärä on noussut 500:aan

Miten ja milloin numeron perään merkitään taivutuspääte?

Lukusanat ovat lauseessa joko perusmuodossa tai taipuvat tekstiyhteyden mukaisesti:

Valmistimme juhliin neljä ruokalajia.
Valmistimme samanaikaisesti neljää ruokalajia.
Olen asunut kahdeksassa kaupungissa.

Kun luku esitetään lauseessa numerona, täytyy lukijalle vihjata, miten se tulkitaan: perusmuotoisena vai taivutettuna sanana.

Jos numeron lukutapa ilmenee seuraavasta sanasta, numeron perään ei merkitä taivutuspäätettä:

Lukusana perusmuodossa
Yrityksellä on 15 toimistoa. (viisitoista toimistoa; substantiivi on yksikön partitiivissa: toimistoa)

Lukusana taipuu samassa muodossa kuin seuraava sana
Olen käynyt 28 kaupungissa. (kahdessakymmenessäkahdeksassa kaupungissa)

Viesti lähetettiin 250 asiakkaalle. (kahdellesadalleviidellekymmenelle asiakkaalle)

Yritys teki yhteistyötä 300 asiakkaan kanssa. (kolmensadan asiakkaan)

Jos numeron perässä oleva sana ei tarjoakaan oikeaa lukutapaa, numeron perään liitetään taivutuspääte kaksoispisteen avulla. Taivutuspääte tulee luvun viimeisestä taipuvasta osasta:

Stipendi myönnettiin 25:lle juuri koulunsa päättäneelle nuorelle. (kahdellekymmenenelleviidelle)

Hakemuksia tuli 15:ltä juuri koulunsa päättäneeltä nuorelta. (viideltätoista; tässä luvun viimeinen taipuva osa on viideltä; -toista pysyy aina samanmuotoisena)

Erityishuomiota vaativat taivutusmuodot, joissa on peräkkäin kaksi samaa vokaalia:  partitiivi (neljää, kahdeksaa) ja illatiivi (neljään, kahdeksaan). Niissä numeron perään merkitäänkin nuo molemmat vokaalit, vaikka vain jälkimmäinen on varsinainen taivutuspäätteen osa (ei siis esim. 14:ä, 33:en):

Kurssin aikana katsottiin 14:ää elokuvaa. (neljäätoista; ’katsottiin osin’)
Vrt. Kurssin aikana katsottiin 14 elokuvaa (neljätoista; ’katsottiin kokonaan’)

Tutustuimme 33:een eri maista tulleeseen opiskelijaan. (kolmeenkymmeneenkolmeen)

Jäsenmäärä on noussut 500:aan. (viiteensataan)

Jäsenmäärä on noussut 127:ään. (sataankahteenkymmeneenseitsemään)

Jos päätteen merkitseminen tuntuu hankalalta, kannattaa lause muotoilla niin, että numeroilmaus luetaan joko perusmuodossa tai samassa muodossa kuin seuraava sana:

Kurssin ohjelmistoon kuului 14 elokuvaa, joita katsottiin osittain.

Jäsenmäärä on jo 500.

Tutustuimme 33 opiskelijaan, jotka olivat tulleet eri maista.

Kun numeroilmauksessa on mukana myös lyhenne tai merkki, taivutuspääte liitetäänkin tuohon lyhenteeseen tai merkkiin:

Odotettavissa on 11 %:n kasvu. (yhdentoista prosentin)

Tuuli voimistuu 18 m:iin/s. (kahdeksaantoista metriin sekunnissa)
Helpommin: Tuuli voimistuu ja puhaltaa jopa 18 m/s.

Lue lisää taivutuspäätteen merkitsemisestä Kielitoimiston ohjepankin ohjeista:

Luvut ja numerot: peruslukujen taivuttaminen

Luvut ja numerot: 200:aa autoa vai 200 autoa? 

Lyhenteet: taivuttaminen partitiivissa ja illatiivissa (ABS:ää, mm:iin)

Prosenttimerkki (%)


Palaa otsikoihin