Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Paikannimikartaston lähteitä

Ainiala, Terhi 2001: En finsk ortnamnsatlas. Gunilla Harling-Kranck (toim.), Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13–17 juni 1998, 11–19. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 631. Studier i nordisk filologi 78. Helsingfors.

Ainiala, Terhi 2007: Ortnamns utbredningsområden beskriva i en ortnamnsatlas. Birgit Eggert (toim.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport från NORNA:s 35. symposium i Bornholm 4B7 maj 2006.

Kiviniemi, Eero 1973: Ortnamnens uppkomst i typologiskt perspektiv. Kurt Zilliacus (toim.), Synvinklar på ortnamn, 25–47. Meddelanden från Folkkultursarkivet 1. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 454. Helsingfors.

Kiviniemi, Eero 1976: Om namngivningens sociala bakgrund och systematiska karaktär. Vibeke Dalberg & al (toim.), Ortnamn och samhälle. Aspekter, begrepp, metoder. Rapport från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum 25–27 april 1975, 49–58. NORNA-rapporter 10. Uppsala.

Kiviniemi, Eero 1977: Väärät vedet. Tutkimus mallien osuudesta nimenmuodostuksessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kiviniemi, Eero 1980: Nimistö Suomen esihistorian tutkimuksen aineistona. Virittäjä 84, 319–338.

Kiviniemi, Eero 1990: Perustietoa paikannimistä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.