Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Genreanalyysi: tekstilajitutkimuksen käytäntöä

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä (2012). Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29. Verkkojulkaisu (pdf, 3,7 MB). Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.

URN:ISBN 978-952-5446-72-2, ISSN 1796-041X.

<URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/>


Genren elämää

Olemme genren uhreja. Tähän tapaan vitsailivat erään rockyhtyeen jäsenet, kun miehiltä kysyttiin, miksi heidän uudessa videossaan on vähäpukeisia naisia.

Rokkareiden lohkaisuun kiteytyy jotain olennaista genreistä eli tekstilajeista: lajit ohjaavat sitä, miten toimimme erilaisissa tilanteissa ja miten tulkitsemme toistemme kielellistä ja muuta käyttäytymistä. Toisaalta muutamme genrejä jatkuvasti omilla teoillamme. Elämme jokapäiväistä elämäämme erilaisten lajien keskellä, ja nämä lajit elävät meissä.

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä -julkaisu pureutuu monenlaisten genrejen ja monialaisen tekstilajitutkimuksen elämään. Yksi tarkoitus on rakentaa siltoja eri alojen ja ajattelutapojen välille, samaan tapaan kuin niitä rakentaa julkaisun sisarteos Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja (Heikkinen ym. toim. 2012).

Pääpaino tässä verkkojulkaisussa on empiriassa: Millaisia tekstilajeja on? Millaisia erilaiset tekstilajit ovat? Miten niitä on tarkoituksenmukaista tutkimuksessa lähestyä?

Verkkojulkaisun osat

”Artikkelit”-osaston kirjoitukset avaavat kiinnostavia näkymiä sekä tekstilajien kirjoon että niiden tutkimisen monenlaisiin käytäntöihin. Artikkeleissa tarkastellaan Aristoteleen käsityksiä puheista ja puheiden olemusta yleisemmin (Kakkuri-Knuuttila), poliittista kielenkäyttöä niin parlamenteissa (Palonen) kuin lehdistössäkin (Lassila), valistusta (Vuori), viranomaislomakkeita (Günther & Raitakari), säädöstekstejä (Piehl & Lounela), tieteellisiä artikkeleita (Kakkuri-Knuuttila & Kylänpää), muita tiede- ja tietotekstejä (Jantunen), verkkokeskusteluja (Lauhakangas), levyarvostelusta tehtyjä tulkintoja (Rahtu) sekä aprillipiloja (Visakko & Voutilainen). Artikkelit ovat käyneet läpi tieteellisen referee-menettelyn.

”Katsauksia, havaintoja ja puheenvuoroja” -osaston kirjoitukset kertovat meneillään olevista tutkimuksista ja selvityksistä, esittelevät tuloksia ja tutkimusprosesseihin liittyviä ongelmia sekä herättelevät keskustelua genrekysymyksistä. Käsiteltävinä ovat lukion (Heikkilä; Valtonen) ja ammattikoulutuksen (Lankisen kaksi kirjoitusta) tekstit. Työelämän teksteistä kirjoitetaan niin ammattikielen (Koskela & Katajamäki) kuin säädöskielen ja lainlaadinnankin (Kankaanpää, Piehl & Räsänen) näkökulmasta. Viranomaisen ja kansalaisen kohtaamista käsitellään kuulustelukertomusten (Helenius) ja erilaisten valistamaan pyrkivien tekstien erittelyn kautta (Vuori). Aineistokysymykset korostuvat kahdessa tekstissä (Lauerma; Arppe & Lounela). Myös käytännön kielenhuollon (Hyvärinen) ja selkotekstien (Kulkki-Nieminen & Leskelä) näkökulmia esitellään. Näiden lisäksi tarkasteluun otetaan monia täsmäkysymyksiä: historiallisten tekstilajien tulkinta (Sorvali), kaunokirjalliset alluusiot (Niinimäki), tekstilajin, tällä kertaa kuolinilmoitusten, oletetun vakiintuneisuuden vaikutus tutkimusasetelmaan (Leskelä) ja ajallisten suhteiden analysoinnin anti tekstilajitutkimukselle (Uusikoski).


Julkaisun sisällys

ALKUSANAT
 • Genren elämää (Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela)

ARTIKKELIT
 • Puhetaito ja puheiden lajit Aristoteleella (Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila)
 • Parlamentaarinen retoriikka – puntaroivan ja suostuttelevan politiikan tyyli (Kari Palonen)
 • Uskottavasti menneestä matkalla tulevaan? Nuorisojärjestö Našin tekstilajit poliittisen viestinnän ehtoina (Jussi Lassila)
 • Tekstilajit kansalaisten valistuksessa (Jaana Vuori)
 • Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen ohjaamana (Kirsi Günther & Suvi Raitakari)
 • Tekstilainausten tutkiminen puoliautomaattisesti (Aino Piehl & Mikko Lounela)
 • Tieteellisen artikkelin rakenne: historiaa ja esihistoriaa (Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Antti Kylänpää)
 • Akateemiset ja populaaritekstit korpusvertailussa: sanalistat, avainsanat ja fraseologiset yksiköt (Jarmo H. Jantunen)
 • Kuinka tutkia sananlaskuperinnettä nettiteksteissä? (Outi Lauhakangas)
 • Tekstilaji avaimena ironiseen tulkintaan (Toini Rahtu)
 • Aprillipila tekstilajina (Tomi Visakko & Eero Voutilainen)

KATSAUKSIA, HAVAINTOJA JA PUHEENVUOROJA
 • Aineiston edustavuudesta ja luotettavuudesta (Antti Arppe & Mikko Lounela)
 • Varhaisnykysuomen korpus ja sen tekstuaalinen edustavuus (Petri Lauerma)
 • Historiallisten tekstien tulkinnan ongelmia (Irma Sorvali)
 • Ajalliset suhteet tekstilajitutkimuksen apuvälineenä (Risto Uusikoski)
 • Moreenin raamattualluusiot – avain teoksen ja sen lajin tulkintaan? (Anneli Niinimäki)
 • Analysoitavana kuolinilmoitusgenre: miten lajin oletettu vakiintuneisuus vaikuttaa tutkimusasetelmaan? (Henna Leskelä)
 • Kuinka tutkia lakitekstin syntyä ja tekstilajin rajoja? Tekstianalyysia, muutosehdotuksia ja osallistuvaa havainnointia (Salli Kankaanpää, Aino Piehl & Matti Räsänen)
 • Kuulustelukertomus viranomaistekstinä (Jutta Helenius)
 • Nykyvalistuksen tekstilajeja (Jaana Vuori)
 • Ammattikielisten tekstien tutkimisesta – esimerkkinä tilintarkastuskertomuksen tarkastelu (Merja Koskela & Heli Katajamäki)
 • Kuinka järjestelmällistä toimintaa kirjoittaminen on? Kehittävän työntutkimuksen näkökulmia (Pasi Lankinen)
 • Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö genremuutoksen kohteena. Katsaus aiheesta käytyyn keskusteluun (Pasi Lankinen)
 • Äidinkielen ylioppilaskokeessa kirjoitettavia genrejä (Päivi Valtonen)
 • Etukannen kuvasta Saarisen otokseen. Kuvaviittaukset aineistoaineissa (Elina Heikkilä)
 • Tekstilaji, kielenhuolto ja koulutus (Riitta Hyvärinen)
 • Selkoistaminen ja tekstilajit (Auli Kulkki-Nieminen & Leealaura Leskelä)

KIRJOITUSTEN ESITTELY
KIRJOITTAJIEN ESITTELY