Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kansalaiset mukaan nimistötiedon keruuseen

Koko Suomi halutaan laajasti mukaan uuden nimistötiedon keräämiseen ja olemassa olevan tiedon rikastamiseen

Paikannimet ovat keskeinen osa aineetonta kulttuuriperintöä, joten kokoelmien saaminen verkkoon palvelee koko Suomea. Kansalaiset halutaan laajasti mukaan uuden nimistötiedon keräämiseen ja olemassa olevan tiedon rikastamiseen.

Paikannimistö kiinnostaa eri alojen tutkijoiden lisäksi monia käyttäjäryhmiä, kuten paikallishistoriasta, kotiseudusta ja sukututkimuksesta kiinnostuneita. Kunnissa paikannimitieto on tärkeää nimistönsuunnittelussa ja tarjoaa monia hyödyntämismahdollisuuksia erityisesti opetus- ja kulttuuritoimen alueilla.

Digitalisointihanke on lähtenyt liikkeelle suomenkielisistä nimistä, mutta tavoitteena on sisällyttää hankkeeseen myös ruotsin- ja saamenkielisten paikannimien kokoelmat. Olemassa olevien paikannimikokoelmien digitalisointi luo pohjan tietojen rikastamiseen ja täydentämiseen. Kansalaiset voivat tuottaa tietoa siitä, ovatko arkistoon tallennetut nimet vielä käytössä, onko nimi korvautunut uudella, onko nimettyä paikkaa enää olemassakaan tai mitä kokonaan uutta nimistöä on syntynyt. Samoin voidaan täydentää paikkoihin ja nimiin liittyvää taustatietoa sekä muuntaa kuvamuotoisista lipuista tietokantamuotoon nimiin liittyvää tietoa. Yhteistyökunnat pääsevät mukaan pilotteihin, joissa kehitetään muun muassa toimintamallia ja sähköisiä palveluja kansalaisten osallistamiseksi.

Yhteistyö käytännössä

Yhteistyöverkoston luomiseksi Kotus ottaa tänä vuonna yhteyttä jokaiseen Suomen kuntaan. Yhteistyöverkostoon liittyvät kunnat voivat olla mukana kehittämässä digitaalista Nimiarkistoa koko Suomea palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Osallistumalla hankkeen kustannuksiin kunta voi varmistaa alueeltaan kerätyn aineiston ripeän julkaisemisen ja mukanaolon piloteissa.

Rahallisen panostuksen ohella digitalisointihankkeeseen voi osallistua myös muilla tavoin. Esimerkiksi kunnan omissa kulttuurihankkeissa voidaan osallistua aineiston jatkokäsittelyyn. Kannattaa ottaa yhteyttä, niin ideoidaan yhdessä!

Kuntalaisille suunnatuissa piloteissa kehitetään tapoja kerätä uutta paikannimitietoa ja toisaalta rikastaa jo olemassa olevaa aineistoa. Pilottien avulla myös varmistetaan, että sovellukset ja muut ratkaisut ovat eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sopivia.

Vuoden 2017 aikana hanke järjestää yhteistyökunnille suunnatun maakuntakierroksen, jonka seminaareissa kerrotaan, miten aineistoa voidaan hyödyntää mm. kuntien nimistönsuunnittelussa sekä opetus- ja kulttuurityössä.