Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Aineistotyö

Kotuksen aineistotyötä pyritään kehittämään entistä selvemmin kokonaisuutena niin, että samoja käytäntöjä ja ratkaisuja voidaan soveltaa organisaatiossa laajasti. Tavoite koskee kaikkia aineistotyön osa-alueita, kuten kokoelmien hallintaa, arkistotiloja, digitointia, sähköisiä palveluja ja käytännön asiakaspalvelua.

Arkistojen kehittämisessä lähivuosien painopiste on kattavien kokoelmatietojen ja keskeisten kokoelmien saaminen digitaaliseen muotoon ja verkossa käytettäviksi. Pitemmän aikavälin tavoitteena on siirtyminen suuriin aineistokokonaisuuksiin ja -palveluihin, joissa olemassa oleviin ja uusiin aineistoihin kytketään jalostettua tutkimus- ja sanakirjatietoa.

Kotuksen aineistotyön yleisperiaatteet ovat kieliaineistojen kokoelma- ja palvelupolitiikan mukaan seuraavat:

 • Aineistotyö hoidetaan ammattimaisesti niin, että arkistollinen, kielitieteellinen ja muu osaaminen tukevat toisiaan.
 • Alkuperäiset arkistoidut aineistot säilytetään pysyvästi.
 • Aineistoja säilytetään ja ylläpidetään määräysten ja suositusten mukaisesti.
 • Aineistojen kartuttaminen perustuu strategian, ydintoimintojen (kielenhuollon ja sanakirjatyön) toimintaohjelmien sekä kokoelmapolitiikan mukaisiin tehtäviin ja tavoitteisiin.
 • Ydintoiminnot sisällyttävät aineistotyön kiinteäksi osaksi toimintaansa ja huolehtivat osaltaan kokoelmien ja aineistopalvelujen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Uusien aineistojen keruussa ja vastaanottamisessa pyritään karsimaan muut kuin välttämättömät käytön rajoitukset esimerkiksi sopimalla kirjallisesti riittävän laajoista käyttöehdoista.
 • Aineistojen metatiedot saatetaan kattavasti verkkoon.
 • Aineistot tarjotaan mahdollisimman laajasti ja vapaasti käytettäväksi yhdistetyn avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti.
 • Aineistoja jalostetaan ja aineistotyön menetelmiä kehitetään.  Edistetään mm. sähköisten luvanvaraisten aineistojen saamista sujuvaan verkkokäyttöön.
 • Kirjasto ja arkistot muodostavat palvelukokonaisuuden.
 • Aineistotyössä otetaan huomioon kokonaisarkkitehtuurinäkökulma sekä organisaation mittakaavassa että kansallisella tasolla luotaessa yhteistä tutkimusinfrastruktuuria.
 • Toimitaan eettisesti. Kiinnitetään huomiota aineistoja koskevaan lainsäädäntöön (mm. tekijänoikeus, tietosuoja, julkisuus) ja aineistoja koskevaan sopimuskäytäntöön.
 • Toimintaa evaluoidaan määräajoin.