Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kirjallisuutta

Tälle sivulle on listattu vahalieriökeräelmien kerääjiin liittyvää kirjallisuutta. Kirjallisuusluettelo on jaoteltu kolmeen osaan kerääjien mukaan.

Lauri Kettuseen liittyvää kirjallisuutta

Esimene liivi lugemik. Kokkusäädnud Lauri Kettunen ja Oskar Loorits. Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused 1. Tartu 1921.

Kettunen, Lauri 1918: Matkamuistelmia Vepsän perukoilta. Virittäjä 22, s. 38–62, 95–104.

Kettunen, Lauri 1918: Vepsäläisten jyrgin-praznikassa. Suomalainen Suomi 3, s. 88–94.

Kettunen, Lauri 1920: Näytteitä etelävepsästä I. Suomi IV jakso, 18. osa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kettunen, Lauri 1922: Löunavepsa häälik-ajalugu 1–2. Acta et commentationes Universitatis Dorpatensis B. Humaniora. Tartu: Tartu ülikool.

Kettunen, Lauri 1925: Näytteitä etelävepsästä II. Suomi V jakso, 4. osa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kettunen, Lauri 1925: Untersuchung über die Livische Sprache I. Phonetische Einführung Sprachproben. Acta et Commentationes Universitatis Dorpatensis B VIII.3. Tartu.

Kettunen, Lauri 1931: Suomen heimon kirja kodeille ja kouluille. Porvoo: Werner Söderström osakeyhtiö.

Kettunen, Lauri 1934: Keelelisi tähelepanekuid vepsa retkelt. Eesti Keel 13, s. 130–137.

Kettunen, Lauri 1936–37: Kertomus matkasta vepsäläisten luo 1934. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 48, s. 17–22.

Kettunen, Lauri 1945: Tieteen matkamiehenä. Kaksitoista ensimmäistä retkeä 1907–1918. Porvoo: Werner Söderström osakeyhtiö.

Kettunen, Lauri 1948: Tieteen matkamiehen uusia elämyksiä. Porvoo: Werner Söderström osakeyhtiö.

Kettunen, Lauri 1960: Matkapakinoita ja muita muistelmia 1925–1960. Helsinki: Kauppakirjapaino.

Näytteitä vatjan kielestä. 1932. Julkaisseet Lauri Kettunen ja Lauri Posti. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia LXIII. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Yrjö Wichmanniin liittyvää kirjallisuutta

Setälä, E. N. 1933: † Yrjö Wichmann 8. IX. 1868–3. V. 1932. Finnisc-ugrische Forschungen XXI, s. 1–4.

Wichmann, Irene (toim.) 1987: Matkamuistiinpanoja. Yrjö ja Julie Wichmannin kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä tutkimusmatkoilta 1891–1906. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia – Mémoires de la société Finno-ougrienne 195. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Wichmann, Yrjö 1907: Matkakertomus. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja – Journal de la Société Finno-Ougrienne XXIV. Helsinki: Suomal. Kirjallis. Seuran kirjapainon osakeyhtiö.

Wichmann, Yrjö 1908: Matkakertomus. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja – Journal de la Société Finno-Ougrienne XXV. Helsinki: Suomal. Kirjallis. Seuran kirjapainon osakeyhtiö.

Wichmann, György 1908: Mutatványaz urzsumi cseremiszek költészetéből. Szinnyei, József (toim.), Nyelvtudományi Közlemények XXXVIII, s. 205–264. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Kiadása.

Wichmann, Yrjö 1923: Tscheremissische Texte mit Wörterverzeichnis und grammatikalischem Abriss. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten – Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen V. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Wichmann, Yrjö 1931: Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia – Mémoires de la société Finno-ougrienne LIX. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Wichmann, Yrjö 1978: Tscheremissische Sätze. Gesammelt von Yrjö Wichmann, herausgegeben von Alho Alhoniemi und Sirkka Saarinen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia – Mémoires de la société Finno-ougrienne 163. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

A. O. Väisäseen liittyvää kirjallisuutta

Ala-Könni, Erkki 1970: A. O. Väisänen 1890–1969. Finnisch-ugrische Forschungen XXVIII, s. 344–346.

Leisiö, Timo (toim.) 1992: A.O. Väisäsen tutkimusmatka Viroon vuonna 1913. Tampereen yliopisto, Kansanperinteen laitos, julkaisuja n:o 16. Tampere.

Pekkilä, Erkki (toim.) 1990: Hiljainen haltioituminen – A.O. Väisäsen tutkielmia kansanmusiikista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 527. Helsinki.

Sihvo, Hannes (toim.) 1970: A.O. Väisäsen muistelmia. Kalevalaseuran vuosikirja 50. Helsinki.

Viidalepp, Richard 1970: A.O. Väisänen Viron kansansävelmiä keräämässä. Kalevalaseuran vuosikirja 50. Helsinki.

Väisänen, A.O. 1923: Setumaan "lauluemojen" tilapäisrunoja. Valikoinut ja suomentanut A. O. Väisänen. Kalevalaseuran vuosikirja 3. Helsinki.

Väisänen, A.O. 1924: Seto lauluimä’ ja näide johustise’ laulu’. Kodotulõ’. Seto lugõmiku II osa. Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused XI. Tartoh.

Väisänen, A.O. 1924: Syntymä, lapsuus ja kuolema. Setukaisten tapoja ja uskomuksia. Kalevalaseuran vuosikirja 4. Helsinki.

Väisänen, A. O. 1948: Mordwinische Melodien. Phonographisch aufgenommen und herausgegben von A. O. Väisänen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia – Mémoires de la société Finno-ougrienne XCII. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.