Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Hinnerjoen näyte

Hinnerjoen murre kuuluu lounaismurteisiin.

August Mattila (AM), s. 3.6.1882 Hinnerjoen kirkonkylässä.

Haastattelu on tehty 17.6.1974 Hinnerjoella, haastattelijana Pirkko Holmberg (PH).

Signum (Turun yliopiston äänitearkisto): 2203.

PH: Te muistatte viälä noita sepän töitä joita te ole-, te olette hiukan seurannut sivusta.

AM: nii, niitt_ol tommoϑϑi a-, siihe mailma aikka viime vuassaδà lopùl, ko mnääki, muistama, rupèsi ni, niitt_ol semmoϑϑì vanhoi, maasepìks sanòttiŋ Go, niit_ol sit sillal [= sillä lailla],.

muistaŋ Gon tual, Ilòmä(èsäki, se o semmost tasàst, tasàst mäkki siik kohta, vaik se vähä̀ korkki(a o. siin_on̬ semmone aika isò, pajà, pajàrakènus vaan tehty vaa sillal hirsist, neljä nurkkaha.

ja siäl_ol sitte, kaks_ahjo. toine ol ko ovèsta mentti nin toine ol siälp perä̀s, ja isä̀ takòs siäl. ja sitt_olì siin vasèmalp pual, nurkas toine ahjo ja siint takòs poika.

se poikaki o jo aikka kualnu. sitä samà polvi o viäl tääl Hinnerjo(el ni, viiss_oŋG viis taik kuus, viiδes taik kuuδes, polvi, jo tääl. juu, ja ne olìs sittä, sitte nes sepä̀s sillal_että, niil_ol hyvìm pikkane se rahàpalkka mitä̀ hes sit,. heil_ol talòl̆lisist maitA. viljeli niit mait sit ja niist,.

ja ko, sitä̀ sepä̀n tyät_ol sit niim montta lai nin, ni siält taas taas sit jouδuttiŋ karàmam,. ai jokù, ai jokù ol falskan. sìt ko nes [työvälineet] semmoϑϑi sit_olìs semmoϑϑi yksiŋkertassì.

syksylläGiŋ Gom pyhä̀miäste men_ohì ni ruvèttin tarhast, sontta ajàmam pellol ja,. se ol sit vähä̀ kylmettyns sit ja ol ja. ei sillo ols sit_enä̀ ko mnä̀ki muista nì, niit puuhaaarassi taδìkoi et_olis, taik kokò, kokò taδikko se puust_ol kakshaarane.

kyl mnä̀ki viäl muistaŋ ko meijä siäl vintis_ol kaks semmost, teelmyst. teelmykseks sanòttiŋ Go ne olìs sit meϑä̀st sillal, siält meϑä̀st kaikelaissì sit lööδetti sit semmoϑϑì ko ne, ol, kui ne olìk kasvanus sit siäl ja,.

ja tuata ni, sitte niit ruvettin tekèmä siit, raoδast sit totà niit taδìkoitA, ko olì, raut̆tase haara, semmoϑest, sanòttiŋ Kauhtu kaŋkest tosà Euraŋ Kauhtu(as ni siin_ol sit semmone, semmone suur pajà ko siit takìst sit, valmistetti sitä̀ kaŋkirautta ja.

ne olìs sit semmoϑe, siihe aikka ni, parì tuuma levi(öi ja pualt tuuma(l) paksui semmoϑϑi, pitki, kolme neljä mètri pitki kaŋGei ko siit sit tulì ko se, se isò vasàra siäls sittä löi. mut tämä̀  [asia] o ny sit, tämä̀ o jällen, ei tämä̀ ny sit kuult tähä̀, maaseppihi. se ol sit jo semne isò tehdas siäl. juu, mut siit sit vaa ni, niist kaŋGeist sit vaan tuata nì, pantii ahjos kuumaks vaa ja katkasti määrätty mitta kummoϑen tarvitti sillail sit ja. sit ruvetti halàsema sit. mestaril_ol meissel käδès sit totà ja, se rauta kuumaks_ahjos ja.

sitt_ol talòlisis sit_ol se, sanottin takàmiäheksI, ol sit tua, se jokà puhà(l)s paino niit palkkei sit siäl ja, ja tuata, ohjas sitä̀ kuuma rautta sit siihe alàsimem pääl ja toises käδès_ol sit se, meissel. mut sen meisselil_ol sittä semmoϑesta, pikkasest kuuseŋGaràkost vaanettus [!] semmone, varsi siihe, et se pysỳs sit siinp piukas.


Litterointi teoksesta Hinnerjoen murretta. Suomen kielen näytteitä 30, s. 3–4.