Information om Institutet för de inhemska språken.

Namnvården vid Språkinstitutet


De svenska och finska namnvårdarna vid Språkinstitutet ger råd, rekommendationer och utlåtanden i frågor om olika typer av ortnamn, personnamn och myndighetsnamn i Finland. Rådgivningen är avgiftsfri och ges både per e-post och telefon. På vår webbplats finns också råd och information om namn. Granskningar och utlåtanden som omfattar ett stort antal namn och kräver ett omfattande utredningsarbete är avgiftsbelagda. 

Namnvårdarna samarbetar med språkvårdarna och med kommuner, Lantmäteriverket och andra inhemska myndigheter och institutioner, med medierna och med experter i grannländerna. I samråd med experter på olika språk ger namnvårdarna information om hur utländska namn ska användas i finländska sammanhang.


Det namnvårdsarbete som görs vid Språkinstitutet baseras på resultat som namnforskningen har tagit fram under lång tid. Forskningsresultaten finns redovisade i inhemsk och utländsk namnlitteratur, i de namnsamlingar som finns i Namnarkivet och i de utredningar som namnvårdarna gör i varje enskilt fall.