Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipolitiikka

Kielipolitiikalla (engl. language planning) tarkoitetaan keinoja, joilla yhteiskunnassa tuetaan, suunnitellaan ja järjestetään eri kielten asemaa. Kielipolitiikan voi jakaa neljään osaan.

Kielen aseman suunnittelu

Kielen aseman suunnittelulla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että laaditaan kielenkäyttäjien oikeuksia koskevia lakeja. Suomessa kielistä säädetään perustuslaissa, kielilaissa, saamen kielilaissa ja monissa muissa laeissa, jotka koskevat ihmisen oikeutta käyttää omaa kieltään, kun hän asioi valtion tai kunnan viranomaisten kanssa.

Lisäksi kielen asemaan ja kielenkäyttäjien oikeuksiin vaikutetaan erilaisilla kielipoliittisilla ohjelmilla ja selvityksillä. Kielen aseman suunnittelulla elvytetään myös uhanalaisia kieliä ja yritetään vaikuttaa ihmisten asenteisiin eri kieliä kohtaan.

Kielen kehittäminen (korpussuunnittelu)

Suunnitelmallinen kielen kehittäminen tarkoittaa ensi vaiheessa kirjoitusjärjestelmän luomista kielelle, jota on käytetty vain puhuttuna. Toiseksi kielen kehittämistä on kielenhuolto: yleiskieltä normitetaan, ja tavoitteena on saada kieli säilymään elävänä ja vivahteikkaana, jotta sitä voitaisiin käyttää monipuolisesti eri tilanteissa.

Hyvinvoivaakin kieltä pitää huoltaa. Huollon kohteena on nimenomaan kirjoitettu yleiskieli; puhuttua kieltä ei voi normittaa mikään instituutio. Kielen kehittämiseen kuuluu myös nimistön suunnittelu, sanaston ja termistön kehittäminen sekä sanakirjojen laatiminen.

Kielenopetuksen suunnittelu

Kielenopetuksen suunnittelulla tuetaan ja turvataan äidinkielten oppimista ja opetusta sekä mahdollisuutta oppia vieraita kieliä. Suomessa suunnitelmat koskevat seuraavien oppiaineiden opetusta: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja suomi tai ruotsi toisena kielenä. Näiden lisäksi suunnitelmat koskevat myös vieraiden ja alueellisten kielten ja vähemmistökielten opetusta.

Kieliyhteisön säilymisen ja kielenkäyttäjän identiteetin vahvistumisen näkökulmasta oman kielen oppiminen ja käyttäminen on elintärkeää.

Kieliteknologia

Kieliteknologialla tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa sitä, että luodaan omankielisiä tietoteknisiä ohjelmia ja työkaluja. Suomen kaltaisilla pienillä kielialueilla kieliteknologinen työ on erityisen tärkeää. Kieliteknologialla voi olla merkittävä rooli myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten säilymisessä.