TextversionSuomeksi | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä | In English
Startsida
- + Skriv ut
Institutet för de inhemska språken
 

Vad är en dialekt?

Dialekter är lokala varianter av ett språk. Dialekterna har uppstått under en tid då de flesta människor bodde och arbetade i samma by eller socken under hela sitt liv. Härigenom uppkom en särpräglad språkform inom varje lokalt definierat samfund.

I dagens moderna samhälle med en rörligare befolkning och en effektiv informationsspridning har skillnaderna mellan olika dialekter delvis utjämnats. Det har länge hävdats att de traditionella dialekterna håller på att dö ut, men så har det inte gått. Tvärtom verkar dialekternas prestige ha ökat under de senaste åren; dialekttalare har börjat använda sin dialekt i allt fler situationer för att framhäva sin identitet. Vid sidan av de lokalt förankrade dialekterna förekommer språklig variation som har samband med bl.a. den aktuella formalitetsgraden och med sociala faktorer som ålder, kön, yrke och utbildning. En förmåga att kunna anpassa språkbruket till olika talsituationer har blivit en allt viktigare del av språkbehärskningen.

De svenska dialekterna i Finland

De svenska dialekterna i Finland hör till gruppen östsvenska dialekter. De har bevarat många dialektdrag som i Sverige enbart påträffas i perifera dialektområden, såsom Norrland eller Västerbotten. Nästan hälften av finlandssvenskarna talar en dialekt som sitt modersmål. De svenska dialekterna i Finland brukar indelas i områdena Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Institutet för de inhemska språken har ett svenskt dialektordsregister på över en miljon ordsedlar. Utifrån detta dialektordsregister utarbetas en ordbok, Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Finska dialekter

På Institutet för de inhemska språken finns omfattande dialektsamlingar. Insamling sedan början av 1900-talet har tillfört det finska dialektarkivet miljontals belägg på finska ord och uttryck. Den finska dialektordboken, Suomen murteiden sanakirja, bygger på dessa ordsamlingar. År 1959 inledde det finska bandarkivet, Suomen kielen nauhoitearkisto, sin inspelningsverksamhet. I bandarkivets samlingar finns dialektinspelningar från flertalet finska socknar.

Andra finsk-ugriska dialekter

I Finland talas tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska. I det finska bandarkivet finns dialektinspelningar inte bara på samiska utan också andra finska släktspråk. Omfattande ordböcker över karelska och mordvinska språk har sammanställts och publicerats, medan ordböcker över mari (tjeremissiska) och mansi (voguliska) är under arbete. Dessutom finns det ett elektroniskt lexikon och en samling av dialektord på vepsiska.

Romanidialekter

Romani, som uppkom under medeltiden, är det enda indoariska språk som talats enbart i Europa. Romani förgrenar sig på ett flertal dialekter, bl.a. vlaxdialekten som har det största antalet talare. Den romani som talas i Finland hör till den nordvästliga gruppen av romanidialekter, som har uppkommit i de tyskspråkiga områdena i Europa. I den ordbok över romani som utarbetas på Forskningscentralen beaktas lokala varianter som förekommer i finländsk romani.

Dialekter i finländska teckenspråk

I Finland förekommer två teckenspråk: det finska teckenspråket och det finlandssvenska teckenspråket. De har båda en gemensam grund i det svenska teckenspråket. Under årens lopp har det finska teckenspråket utvecklats självständigt i så stor utsträckning att de finska och svenska språkanvändarna inte längre kan förstå varandra obehindrat. De finländska teckenspråken har regionala dialekter och uppvisar en rik variation. Personer som har samma teckenspråk som modersmål kan ändå utan svårighet förstå varandra.


Uppdaterad 10.1.2012

 
Poutapilvi web design Oy